LAB: Metaprogramowanie w Prologu

1 Temat: Sprawdzanie typów termów

Prolog dostarcza szeregu predykatów, pozwalających na analizowanie typów termów.

Po pierwsze można stwierdzić, czy term jest niewiadomą (zmienną logiczną) o nieustalonej wartości, czy też ma określoną wartość, czyli jest stałą, lub zmienną o wcześniej ustalonej wartości (po pomyślnej unifikacji).

Służą do tego predykaty:

var(X).
nonvar(X).

Poza tym, jest szereg predykatów sprawdzających, czy term jest:

atom

atomem logicznym (stałą, napisem)

atomic

liczbą lub atomem

number

liczbą

compound

złożoną strukturą

integer

liczbą całkowitą

float

liczbą zmiennoprzecinkową

Ćwiczenie:

Proszę przetestować poniższe:

?- var(X).
?- var(X),X=2.
?- X=2,var(X).
 
?- atom(X).
?- atom(3).
?- atom(a).
?- atom(+).
?- atom(:=).
?- atom('ala').
 
?- atomic(a).
?- atomic(3).
?- atomic(+).
?- atomic(X).
 
?- number(ala).
?- number(3).
 
?- integer(3).
?- integer(3.14).
?- float(3).
?- float(3.14).
 
?- compound(ala).
?- compound(ala(ma,kota)).
?- compound(3).

Uwaga: compound nie nadaje się do „wykrywania” list, bo:

?- compound([]).

2 Temat: Konstruowanie i dekompozycja termów

Z racji tego, iż termy sa podstawową metodą strukturalizacji danych w Prolog, istnieje kilka mechanizmów wspomagających ich przetwarzanie:

=..

operator pozwala na dynamiczną zamianę termu na listę i vice versa

functor(T,N,A)

predykat jest prawdziwy, jeżeli N pokrywa się z nazwą termu T o arności A

arg(N,T,A)

predykat jest prawdziwy, jeżeli A jest Ntym argumentem termu T

Ćwiczenie:

Proszę przećwiczyć przetwarzanie termów:

?- A =.. [ala, ma, asa].
?- ala(ma,kota,w(ciapki(rozowe))) =.. A.

Przeanalizować:

?- functor(ala(ma,kota),F,A).
 
?- CzyTo = ala, OLiczbie = 2, functor(ala(ma,kota),CzyTo,OLiczbie).
 
?- CzyTo = kasia, OLiczbie = 2, functor(ala(ma,kota),CzyTo,OLiczbie).
 
?- functor(ala(ma,kota),F,_), write('To jest funktor \''), write(F), write('\'.').
 
?- arg(X,ala_ma(kota,psa,schiza),A).
?- arg(2,ala_ma(kota,psa,schiza),A).
 
?- functor(A,riverside,3).
?- functor(A,riverside,4), arg(1,A,voices), arg(4,A,head).

Poniższy kod (predykaty wyp0/2, wyp1/2, wyp2/2, wyp3/2) prezentuje sposoby odwoływania się do predykatów przekazywanych jako argumenty. Przykłady użycia znajdują się w części dalszej.

a(1). a(2). b(4). b(3).
 
wyp0(F,_) :-
 call(F).
 
wyp1(F,X) :-
 F,
 F =.. [_,X].
 
wyp2(F,X) :-
 functor(Pred,F,1),
 Pred,
 Pred =.. [_,X].
 
wyp3(F/A,X) :-
 A = 1,
 functor(Pred,F,A),
 Pred,
 Pred =.. [_,X].

Wykonaj zapytania będące przykładami użycia powyższych predykatów:

?- wyp0(a(X),X).
?- wyp0(b(X),X).
 
?- wyp1(a(_),X).
?- wyp1(b(_),X).
 
?- wyp2(a,X).
?- wyp2(b,X).
 
?- wyp3(a/1,X).
?- wyp3(b/1,X).

3 Temat: Definiowanie operatorów

W prologu bardzo łatwo można definiować własne operatory, co ułatwia przetwarzanie danych.

Realizowane jest to przez predykat :- op(P, T, N), który definiuje N, jako operator typu T, o priorytecie P. Zobacz:

Zdefiniowane w standardzie ISO operatory to:

1200	xfx	-->, :-
1200	fx	:-, ?-
1150	fx	dynamic, discontiguous, initialization, module_transparent, multifile, thread_local, volatile
1100	xfy	;, |
1050	xfy	->, op*->
1000	xfy	,
954	xfy	\
900	fy	\+
900	fx	~
700	xfx	<, =, =.., =@=, =:=, =<, ==, =\=, >, >=, @<, @=<, @>, @>=, \=, \==, is
600	xfy	:
500	yfx	+, -, /\, \/, xor
500	fx	+, -, ?, \
400	yfx	*, /, //, rdiv, <<, >>, mod, rem
200	xfx	**
200	xfy	^

Wszystkie mogą być zredefiniowane!.

Gdyby nie operatory, to prosty program w Prologu:

go :- write('Hello '), write('World\n').
 
:- go.

Musialby wyglądać następująco (wszytko w notacji prefiksowej, zapisane jako termy):

:- (go,','(write('Hello '), write('World\n'))).
 
:- (go).

Uwaga: obydwa programy są równoważne. W drugim programie widać, że klauzule złożone również zapisane są jako termy.

Patrz również:

Ćwiczenie:

Proszę wpisać do pliku oper1.pl

:- op(100,xfy, matka).
julia matka marcin.

a nastepnie przetestować:

?- X matka Y.

Dopisać do pliku:

:- op(300, xfx, ma).
:- op(200, xfy, i).
 
jas ma kota i psa.
ala ma jasia i angine i dosc_agh.
rybki i kanarki.

Przetestować:

?- ma(X,Y).
 
?- ma(X,i(A,B)).
 
?- ma(A,i(B,i(C,D))).
 
?- Kto ma Co.
 
?- Kto ma Co i Cosinnego.
 
?- Kto ma Cos i CosInnego i Jeszcze.
 
?- display(jas ma kota i psa).
 
?- display(ala ma jasia i angine i dosc_agh).

Co zwróci poniższe zapytanie?

?- i(A,B).

Podpowiedź: zwróć uwagę na priorytety operatorów.

4 Temat: Konstruowanie klauzul i Metainterpretery

W Prologu występują dwa silne mechnizmy wspomagające metainterpretację kodu:

call(X)

wywołuje X, jako cel Prologu,

clause(Head,Body)

odszukuje klauzulę o nagłówku Head, gdzie Body jest unifikowane z ciałem klauzuli; w przypadku faktów Body=true.

Meta programowanie to tworzenie programów, które przetwarzają kod innych programów. Przykłady metaprogramowania znaleźć można w np.: kompilatorach, analizatorach kodu, generatorach kodu. W Prologu metaprogramowanie jest naturalną techniką, dzięki czemu pisanie programów działających w diametralnie różnych paradygmatach jest proste.

Ćwiczenie:

Proszę wczytać program rodzina1.pl

Uruchomić:

?- listing(kobieta).
 
?- call(kobieta(X)).
?- clause(kobieta(X),B).
 
?- listing(matka).
?- Kto = kasia, call(matka(Kto,Kogo)), write(Kto), write(' jest matka '), write(Kogo).
?- Matka = kasia, Dziecko = robert, clause(matka(Matka,Dziecko),Kiedy), write(Matka), write(' jest matka '), write(Dziecko), write(' wtedy gdy: '), write(Kiedy).

Proszę do pliku meta.pl wpisać predykat:

:- include(readstr).
 
odpowiedz :-
	write('\'matka\' czy \'ojciec\'? '),
	read_atom(X),
	write('kogo? '),
	read_atom(Y),
	Q =.. [X,Kto,Y],
	display(Q),
	call(Q),
	write(Kto), nl.

Uwaga: potrzebny jest dodatkowy plik: readstr.pl

a następnie przetestować i przemyśleć:

?- odpowiedz.
 
'matka' czy 'ojciec'? ojciec
kogo? robert

Dopisać do pliku meta.pl następujące proste metainterpretery Prologu:

rozwiaz1(G) :- call(G).
 
rozwiaz2(true) :- !.
rozwiaz2((G1,G2)) :- !,
	rozwiaz2(G1),
	rozwiaz2(G2).
rozwiaz2(G) :-
	clause(G,B),
	rozwiaz2(B).
 
rozwiaz3(true) :-!.
rozwiaz3((G1,G2)) :- !,
	rozwiaz3(G1),
	rozwiaz3(G2).
rozwiaz3(G) :-
	write('Wywoluje: '), write(G), nl,
	clause(G,B),
	rozwiaz3(B),
	write('Wyjscie:  '), write(G), nl.

Pierwszy z nich po prostu wywołuje pojedynczy cel, tak jak powłoka SWI.

Drugi pozwala na zadanie celu złożonego z 2 części.

Trzeci działa podobnie, ale śledzi wykonywanie.

Przetestować ich działanie:

?- rozwiaz1(matka(kasia,X)).
 
?- rozwiaz1((matka(kasia,X), matka(Y,robert))).
 
?- rozwiaz2((matka(kasia,X), matka(Y,robert))).
 
?- rozwiaz3((matka(kasia,X), matka(Y,robert))).

Proszę pobrać kod tracerdepth.pl

Przetestować:

?- traced(matka(kasia,Y)).

5 Temat: Systemy ekspertowe

W Prologu niezwykle prosto tworzy się systemy ekspertowe.

W systemie ekspertowym można wyróżnić następujące elementy:

 • baza wiedzy, czasami dzielona na: właściwą bazę wiedzy (czyli tą którą system dysponuje stale, od początku/uruchomienia) i bazę faktów, które system odkrywa, dostaje, wypracowuje,
 • mechanizm wnioskujący, który przeprowadza właściwy proces wnioskowania, tj. odnajduje rozwiązanie/odpowiedź
 • mechanizm wyjaśniający, dlaczego jest to odpowiedź poprawna/dopuszczalna,
 • interfejs użytkownika, pozwalający na komunikację z systemem.

Rysunek 1: Struktura Systemu Ekspertowego.

Poniżej podane są przykłady różnych systemów.

5.1 System: CAR

Źródło: Michael A. Covington, Donald Nute and André Vellino, Prolog programming in depth, Prentice-Hall, 1996.

Cechy:

 • klauzule Prologu jako reprezentacja wiedzy
 • wbudowany mechanizm Prologu
 • wnioskowanie wstecz (abdukcja) 1)
 • trywialny :-)

System: car.pl Dodatkowo korzysta on z pliku getyesno.pl

Przetestować działanie systemu. System diagnozuje przyczyną awarii samochodu.

W przypadku tego systemu elementy systemu ekspertowego są odwzorowane przez:

 • predykat defect_may_be/1 → baza wiedzy
 • predykat try_all_possibilities/0 oraz mechanizm wnioskujący Prologu → mechanizm wnioskujący
 • predykat explain/1 → mechanizm wyjaśniania
 • predykaty ask_question/1 i user_says/2 → interfejs użytkownika

System: car.pl

Plik pomocniczy: getyesno.pl

5.2 System: BIRDS

Źródło: Dennis Merritt, Building Expert Systems in Prolog, Springer-Verlag, 1989.

Cechy:

 • prologowa reprezentacja reguł
 • własny mechanizm wnioskujący - metainterpreter
 • wnioskowanie wprzód 2)
 • wymienne bazy wiedzy

Mechanizm wnioskujący: native.pl

Bazy wiedzy: birds_kb.pl

Uruchomienie: załadować native.pl i wywołać main.

5.3 System: OOPS

Źródło: Dennis Merritt, Building Expert Systems in Prolog, Springer-Verlag, 1989.

Cechy:

 • własna reprezentacja reguł
 • kodowanie reguł na termach Prologu
 • własny mechanizm wnioskujący
 • wnioskowanie wprzód
 • wymienne bazy wiedzy

Mechanizm wnioskujący: oops.pl

Bazy wiedzy: room_kb.pl animal_kb.pl

Uruchomienie: załadować oops.pl i wywołać main.

5.4 System: XSHELL

Źródło: Michael A. Covington, Donald Nute and André Vellino, Prolog programming in depth, Prentice-Hall, 1996.

Cechy:

 • klauzule Prologu jako reprezentacja wiedzy
 • rozbudowana reprezentacja reguł
 • wbudowany mechanizm Prologu
 • wnioskowanie wstecz
 • wymienne bazy wiedzy
 • rozbudowane przetwarzanie

Mechanizm wnioskujący: xshell.pl

Baza wiedzy: cichlid.pl

Pliki pomocnicze: readstr.pl , readnum.pl , writeln.pl , getyesno.pl

Należy załadować plik z bazą wiedzy (ten z kolei ładuje mechanizm wnioskujący) i użyć predykatu xshell.

Ćwiczenie:

Przetestuj powyższe systemy.

Analizując ich pracę i sposób implementacji, proszę zwrócić uwagę na:

 • sposób reprezentacji reguł, jak są zapisywane reguły w bazie wiedzy systemu, z jakich operatorów korzystają,
 • sposób implementacji mechanizmy wnioskującego, na jakich rozwiązaniach się opiera.

Temat: własne systemy

Zbuduj bazę wiedzy dla własnego systemu regułowego (dla wybranej implementacji). Propozycje dziedzin podane są poniżej.

System rozpoznaje psy. Należy opisać kilka/naście znanych ras psów na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupy_FCI, http://atlaspsow.w.interia.pl, http://rasy-psow.com, http://www.psy.elk.pl/rasypsow/. Warto wybrać przedstawicieli z różnych grup FCI.

W celu identyfikacji rasy trzeba wybrać kilka podstawowych cech, w tym płeć (powiązana z rozmiarem!), wagę, rozmiar, umaszczenie, kształt głowy, uszy, etc.

Podobny do w.w. system rozpoznający ptaki występujące w Polsce. Należy oprzeć się na: http://ptaki.luzik.proste.pl, http://ptaki.zwierzeta.ekologia.pl.

Uwagi, komentarze, propozycje

Tu studenci mogą wpisywać swoje uwagi…

Grzegorz J. Nalepa 2009/05/06 09:13

1)
Backward chaining inference, goal driven inference - stosowane w systemach diagnostycznych, w którym mamy ograniczoną (niewielką) liczbę możliwych hipotez, system stara się dowieść każdej z nich po kolei, zbierając informacje „po drodze”
2)
Forward chaining inference, data driven inference - stosowane w celu uniknięcia eksplozji kombinatorycznej, gdy możliwe jest (nieskończenie) wiele poprawnych odpowiedzi, system na podstawie danych „odpala” odpowiednie reguły
pl/prolog/prolog_lab/prolog_lab_metaprog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0