Przykład użycia JPL do komunikacji Prolog'a z Java

Poniżej przestawiam prosty przykład mocno inspirowany tutorialem do JPL. Probując wywołać predykat Prologa z kodu Javy posługujemy się następującą składnią :

Query q2 =
   new Query(
    "child_of",
    new Term[] {new Atom("joe"),new Atom("ralf")}
    );
 
System.out.println(
   "child_of(joe,ralf) is " +
   ( q2.query() ? "provable" : "not provable" )
  );

Przykład pokazuje przesłanie zapytania do bazy wiedzy prologa. Można ten mechanizm wykorzystać do wywoływania predykatów wewnątrz obiektów LogTalk, czyli de facto do wywoływania metod na obiektach LogTalk z obiektów Java'y.

Gdy konieczne jest wysłanie komunikatu do obiektu Java'y z poziomu Prologa, JPL oferuje następujące rozwiązanie :

Predykat jpl_new/3 pozwala na utworzenie instancji obiektu klasy z Javy :

jpl_new( 'javax.swing.JFrame', ['frame with dialog'], F)

Natomiast predykat jpl_call/4 pozwala wywołać metodę na utworzonym powyżej obiekcie:

jpl_call( F, setVisible, [@(true)], _)

Jak widać JPL umożliwia obustronne wywoływanie metod pomiędzy obiektami klas zdefiniowanych w Javie i logiką opisaną w Prologu.

pl/miw/miw08_ruleruntimeo/jpljava.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0