Nie potrafię zapisać pliku na tej stronie. Dostaję niezrozumiały dla mnie komunikat

"Method Not Implemented

POST to /wiki/doku.php not supported."

Dzieje się to podczas zapisywania gdy na stronie jest funkcja której teraz nie mam (zapisała się część bez metody public void WriteOldNewValues(String AttrName, WriteFile sw, Object[] obj)). Cały pliku znajduje się tutaj.

import java.util.*;
 
/**
 * Klasa zagreguje wartości porządkowe dla atrybutu o indeksie m_attrIndex
 * @author Angello
 *
 */
public class AttributChange
{
	Integer m_attrIndex;
	ArrayList<Integer> m_list;
 
	/**
	 * Konstruktor
	 * @param tresholds
	 * @param attrIndex
	 */
	public AttributChange(ArrayList<Integer> tresholds, Integer attrIndex)
	{
		m_list = new ArrayList<Integer>(tresholds);
		m_attrIndex = attrIndex;
	}
 
	/**
	 * Zmienia atrybuty dla całej tablicy
	 * @param learning
	 */
	public void Change(Object[][] learning)
	{
		for (Object[] row : learning)
		{
			this.Change(row);
		}
	}
 
    /**
    * Funkcja zamienia atrybuty dla jednego przykładu
    * @param row
    */
	public void Change(Object[] row)
	{
		Integer pastValue = (Integer) row[m_attrIndex];		// Wartosc pierwotnego atrybutu
		for (Integer i = 0; i < m_list.size(); i++)
		{
			if (pastValue <= m_list.get(i))
			{
				row[m_attrIndex] = i;						// Przypisanie wartości nowego atrybutu
				return;
			}
		}
		row[m_attrIndex] = m_list.size();					// Jeśli nie zmieściło się w progach to jest to ostatnia wartość
	}
 
	/**
	 * Zapisuje do pliku informację jak zostały zmienione atrybuty
	 * @param AttrName
	 * @param sw
	 */
	public void WriteOldNewValues(String AttrName, WriteFile sw)
	{
		Object[] obj = new Object[24];
		for (int i = 0; i < obj.length; i++) {
			obj[i]=i;
		}
		WriteOldNewValues(AttrName, sw, obj);
	}
}
pl/miw/miw08_rbs_ml/attributchange.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0