View page as slide show

LogTalk_UMLgraph

Generowanie diagramów klas UML w języku Prolog

Zrealizował: Mariusz Sasko (4RI)

Cele Projektu:

 • Analyze, describe, prepare a short tutorial as S5 for UMLgraph.
 • Provide a simple Prolog API for genarating, and visualizing UML diagrams from Prolog, write a Prolog parser
 • Research on existing approaches to representing UML in/with Prolog
 • Analyze, describe, prepare a short tutorial as S5 for LogTalk.
 • Check first has anyone made some progress in the integration of these two!
 • Provide menas for generating visualizations of UML diagrams from Prolog for LogTalk

Podstawy UMLGraph.

 • UMLgraph został napisany przez greckiego profesora uniwersytetu Ateńskiego o imieniu Diomidis Spinellis.
 • Pierwsze publiczne wydanie UMLgraph to wersja 1.15 wydana w 2002-07-26. Od tej pory projekt przeszedł różne modyfikacje i zostały dodane nowe funkcjonalności. Aktualna wersja 5.2 została wydana 2008-12-03, a obecnie trwają prace nad wersją 5.3.
 • UMLgraph jest wydawany na bardzo liberalnej licencji BSD(Berkeley Software Distribution License), której podstawą jest wolny dostęp do kodu źródłowego, możliwość jego modyfikacji i ulepszania, a także rozprowadzanie programu w nowej zmodyfikowanej postaci, po to aby mogła korzystać z nich cała społeczność.

Instalacja i wymagania UMLGraph!

Musimy najpierw posiadać następujące pakiety w systemie:

 • Java Jdk 6
 • GraphViz

Aby korzystać z UMLGraph należy odpowiednio zmodyfikować skrypt: /ścieżka/UMLGraph/bin/umlgraph

Cechy UMLGraph.

 • Jak sama nazwa wskazuje UMLgraph jest narzędziem umożliwiającym rysowanie diagramów UML (Unified Modeling Language), służących do modelowania obiektów w analizie obiektowej. Opis diagramu UML jest czysto tekstowym opisem reprezentacji, który UMLgraph analizuje i przedstawia w odpowiedniej formie graficznej.
 • Narzędzie stworzone specjalnie dla języka Java. UMLgraph potrafi analizować składnię i semantykę tego języka i na podstawie analizy tworzyć diagramy UML.
 • Nie wymaga on pełnych definicji metod czy nawet klas. Definiujemy to co chcemy aby znalazło się na diagramie.
 • Pozwala on między innymi na ingerowanie w to jak chcemy aby dany element był przedstawiony na diagramie za pomocą dodanych w komentarzach komend JavaDoc, przed definicją klasy, której mają dotyczyć.
 • UMLGraph generuje diagramy w formatach: gif, ps, png, svg.

UMLGraph pozwala modelować (1):

 • klasy (używając tagu: @opt shape nazwa )
 • funkcje (wyspecyfikowane jako metody w klasie)
 • atrybuty (wyspecyfikowane jako pola w klasie)
 • stereotypy (używając tagu: @stereotype nazwa )
 • wartości oznaczone (używając tagu: @tagvalue nazwa wartość )

UMLGraph pozwala modelować (2):

 • relację implementowania (używając deklaracji z języka Java: implements )
 • relację dziedziczenia (używając deklaracji z języka Java: extends albo tagu: @extends )
 • relację assocjacji (używając tagu: @assoc )
 • relację skierowanej assocjacji (używając tagu: @navassoc )
 • relację agregacji (używając tagu: @has )
 • relację kompozycji (używając tagu: @composed )
 • relację zależności (używając tagu: @depend )

Opcje:

 • @opt … - służy do formatowania. Posiada liczne opcje z którymi można go stosować. Dokładny opis wszystkich możliwości znajduje się pod linkiem: Tag @opt.
 • @note … - powoduje dodanie dodatkowej etykiety,
 • @view @match - są to znaczniki używane do nadania pewnych opcji klasom których nazwy spełniają np. wyrażenie regularne. Widoki są dziedziczone od innych klas i posiadają ich cechy.
 • @hidden - dany obiekt nie będzie przedstawiony na diagramie, służy do definiowania parametrów w całym pliku|

Przykład:

/**
 * @opt shape class
 * @opt edgecolor "yellow"
 * @opt nodefontname "Times"
 * @opt nodefillcolor "#a0a0a0"
 * @opt nodefontsize 14
 * @hidden
 */
class UMLOptions{}

/**
 * @opt nodefontname "Helvetica-Bold"
 * @opt nodefontcolor "white"
 * @note opis ...
 * ... kontynuacja opisu ...
 * @note inny opis ....
 */
class klasa{}

Przykład:

Ciekawe miejsca:

 • Pierwsza klasa nie jest pokazana na diagramie. Dzieje się to za sprawą znacznika @hidden.
 • klasa{} posiada cechy wyszczególnione dla UMLOptions{}. Jest to sposób na ustawianie wartości domyślnych dla wszystkich obiektów w pliku, a także elementów takie jak np. tło diagramu. Cechy zostają odziedziczone przez kolejne obiekty.

Początki języka LogTalk

 • Język napisany przez Paulo Moura.
 • Pierwsza wersja LogTalk 1.0 została wydana w 1995 roku.
 • W 1998 roku, przyszła na świat wersja 2.0, która do tej pory jest wersją aktualną i nie jest ona kompatybilna z LogTolk 1.0.
 • Najnowsza wersja 2.35.1 została wydana dosłownie przed kilkoma dniami, bo 1 marca 2009 roku.
 • Informacje dotyczące rozwoju tego projektu są systematycznie publikowane na stronie http://logtalk.org/news.html. Ponadto jest prowadzony blog o tym języku, gdzie można również szukać informacji dotyczących tego projektu: http://blog.logtalk.org.

Cechy LogTalk!

 • LogTalk jest rozszerzeniem dla języka Prolog, który wzbogaca go o dodatkowe możliwości.
 • LogTalk jest próbą integracji programowania logicznego z programowaniem obiektowym.
 • Pozwala na enkapsulowanie bazy wiedzy, napisanej w deklaratywny sposób, wewnątrz obiektu. Dzięki temu jest ona dostępna jedynie tam gdzie jest potrzebna, a kod programu staje się łatwiejszy w utrzymaniu i bardziej efektywny.
 • Od strony programisty definiowanie obiektu jest podobne do tworzenia kilku przestrzeni nazw z osobnymi bazami wiedzy w każdym obiekcie.

O jakie cechy LogTalk wzbogaca Prolog?

 • Integracja programowania logicznego z programowaniem obiektowym.
 • Wielokrotne używanie napisanego kodu.
 • Wsparcie zarówno dla programowania opartego na klasach jak i prototypach.
 • Utrzymywanie hierarchii obiektów.
 • Separacja interfejsów od definicji klas.
 • Możliwość ukrywania składników klas. Występują cztery typy praw dostępu do komponentów obiektu: pakietowy, private, protected, i public.
 • Dziedziczenie.
 • Wsparcie dla aplikacji wielowątkowych.
 • Polimorfizm. Wsparcie dla wczesnego jak i późnego wiązania.

Elementy języka.

 • obiekty - prototypy, klasy i instancje. Obiekty tworzymy za pomocą dyrektyw: object/1-5 oraz end_object/0, pomiędzy którymi umieszczamy definicję obiektu.
 • protokoły - odpowiedniki interfejsów. Definicje protokołów są enkapsulowane pomiędzy dwiema dyrektywami: protocol/1-2 i end_protocol/0.
 • kategorie - nie posiadają odpowiedników. Są to kontenery zawierające pewne funkcjonalności. Kategorie są tworzone dzięki dyrektywom category/1-3 oraz end_category/0.
 • predykaty - odpowiedniki funkcji.

Relacje między obiektami.

LogTalk pozwala na tworzenie obiektów, które nie są związane z innymi żadną relacją, jak i tworzyć hierarchie obiektów oparte na prototypach albo klasach. Można ponadto używać zarówno pojedynczego jak i wielokrotnego dziedziczenia.

 • objectName - nazwa obiektu, argument obowiązkowy.
 • implements(protocolName) - protokół implementowany przez dany obiekt.
 • imports(categoryName) - kategoria importowana przez dany obiekt.
 • extends(parentName) - rodzic po którym następuje dziedziczenie.
 • instantiates(className) - obiekt jest instancją klasy className.
 • specializes(superclassName) - obiekt jest podklasą a superclassName superklasą.

Deklarowanie Predykatów.

 • Wszystkie Predykaty do których chcemy mieć dostęp z innych obiektów muszą być zadeklarowane.
 • Deklaracja musi zawierać przynajmniej nazwę predykatu oraz liczbę argumentów.
 • Muszą one poprzedzać definicję albo wywołanie w celu zapewnienia poprawnego przebiegu kompilacji.

Zakres widoczności:

 • public - predykat można wołać z dowolnego obiektu.
 • protected - mogą być wołane jedynie z potomka lub w obiekcie w którym są zdefiniowane.
 • private - dostęp do predykatów ma jedynie obiekt w którym jest zdefiniowany.
 • local - jak predykaty prywatne mogą być jedynie wołane z obiektu, ale są niewidoczne dla mechanizmu obsługi błedów.

Przykład.

Predykaty dla obiektów w LogTalk są definiowane tak samo jak w Prologu. Dodawane są jedynie dodatkowe znaczniki.

:- object(list).
  :- public(append/3).
  :- public(member/2).
 
  append([], L, L).
  append([H| T], L, [H| T2]) :-
    append(T, L, T2).
 
  member(H, [H| _]).
  member(H, [_| T]) :-
    member(H, T).
:- end_object.

Uzyskiwanie informacji o obiektach.

 • | ?- instantiates_class(InstanceName, ClassName). - Sprawdza czy zachodzi relacja instantiates.
 • | ?- specializes_class(ClassName, SuperclassName). - Sprawdza czy zachodzi relacja specializes.
 • | ?- extends_object(ObjectName, ParentName). - Sprawdza czy zachodzi relacja extends.
 • | ?- imports_category(ObjectName, CategoryName). - Sprawdza czy zachodzi relacja imports.
 • | ?- implements_protocol(ObjectName, ProtocolName). - Sprawdza czy zachodzi relacja implements.
 • | ?- object_property(ObjectName, PropertyName). - Sprawdza czy ObjectName posiada właściwość PropertyName.

Uzyskiwanie informacji o protokołach.

 • | ?- extends_protocol(ProtocolName1, ProtocolName2). - Sprawdza czy zachodzi relacja extends.
 • | ?- implements_protocol(ObjectOrCategoryName, ProtocolName). - Sprawdza czy zachodzi relacja implements.
 • | ?- protocol_property(ProtocolName, PropertyName). - Sprawdza czy ProtocolName posiada właściwość PropertyName.

Uzyskiwanie informacji o kategoriach.

 • | ?- extends_category(CategoryName1, CategoryName2). - Sprawdza czy zachodzi relacja extends.
 • | ?- imports_category(ObjectName, CategoryName). - Sprawdza czy zachodzi relacja imports.
 • | ?- implements_category(ObjectName, CategoryName). - Sprawdza czy zachodzi relacja implements.
 • | ?- category_property(CategoryName, PropertyName). - Sprawdza czy CategoryName posiada właściwość PropertyName.

Instalacja i uruchamianie programów LogTalk.

 1. Odpowiednie pakiety w zależności od tego na jakim systemie operacyjnym pracujemy pobieramy ze strony: http://logtalk.org/download.html
 2. Uruchomienie LogTalk to po prostu uzgodnienie dwóch plików:
:-consult('/usr/share/logtalk/configs/swi').
:-consult('/usr/share/logtalk/compiler/logtalk').

Kompilowanie plików LogTalk:

logtalk_compile([source_file1, source_file2, ...]).
logtalk_load([source_file1, source_file2, ...]).

Zaproponowane rozwiązanie.

Obiekt javaobject - zawiera następujące publiczne predykaty:

 • object_drow/1 - zapisuje obiekty, za pomocą skłądni Java.
 • category_drow/1 - zapisuje kategorie, za pomocą skłądni Java.
 • predicate_drow/1 - zapisuje predykaty, za pomocą skłądni Java.

Obiekt javacomment - zawiera następujące publiczne predykaty:

 • setComment/1 - przyjmuje listę stringów. Stosuje się go do umieszczenia dodatkowych definicji opisującymi tworzone diagramy.
 • setAsUMLMainComment/0 - ustawia zasięg komentarza dla całego diagramu.

Zaproponowane rozwiązanie.

Obiekt javaobject - zawiera następujące publiczne predykaty:

 • object_drow/1 - zapisuje obiekty, za pomocą skłądni Java.
 • category_drow/1 - zapisuje kategorie, za pomocą skłądni Java.
 • predicate_drow/1 - zapisuje predykaty, za pomocą skłądni Java.

Obiekt javacomment - zawiera następujące publiczne predykaty:

 • setComment/1 - przyjmuje listę stringów. Stosuje się go do umieszczenia dodatkowych definicji opisującymi tworzone diagramy.
 • setAsUMLMainComment/0 - ustawia zasięg komentarza dla całego diagramu.

Zaproponowane rozwiązanie.

Obiekt mainobject - zawiera następujące publiczne predykaty:

 • mainFunction/0 - ten predykat należny zdefiniować samemu. Zawiera on definicję diagramu. Opisujemy tutaj elementy, które chcemy rysować na diagramie za pomocą javaobject, dodając komentarze opisujące diagram za pomocą javacomment.

Plik drow.pl:

 • drow/0 - predykat ładuje wybrany plik LogTalk i zapisuje go do pliku.

Obiekty w pliku drowobject.lgt.

 • plik służy do zademonstrowania przykładu działania prezentowanego rozwiązania.

Zaproponowane rozwiązanie.

Skrypt umlgraph gdzie:

 • ${1} oznacza nazwę kompilowanego pliku prologa.
 * ${2} oznacza nazwę wywoływanego predykatu.
 • ${3} oznacza format w jakim zostanie zapisany diagram.

Za pomocą poniższej komendy dostajemy plik .java i diagram drow.png

./umlgraph drow drow png

Diagram drow.png

Ograniczenia i problemy.

 • Ograniczenia UmlGraph - interpretuje tylko Javę
 • Problem z inną semantyką LogTalk i JAVA - brak kategorii w Javie
 • Brak typów w LogTalk - konieczność dodania sztucznych typów.
 • Brak możliwości dostępu do predykatów prywatnych - nie można ich pokazać na diagramie.

Materiały

pl/miw/2009/miw09_logtalk_umlgraph/prezentacja.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0