ZTB 2012: proponowane tematy projektów

Projekty zgrubnie dzielą się na następujące kategorie:

 • projekty badawcze: polegają na:
  • przeprowadzeniu analizy wybranej dziedziny,
  • wykonaniu testów/doświadczeń (testy wydajnościowe, próba implementacji prostego systemu),
  • przygotowaniu raportu technicznego, którego załącznikiem jest wykonane oprogramowanie.
 • projekty implementacyjne: klasyczne tematy typu „projekt i implementacja”; polegają na:
  • określeniu granic i przeznaczenia projektowanego systemu (np. system internetowej obsługi zapisów na pączki w cukierni),
  • przeprowadzeniu cyklu analizy dziedziny i projektowania systemu, zgodnie z wybraną metodologią,
  • dokonaniu implementacji systemu według opracowanego projektu.
 • projekty badawczo-implementacyjne: łączą cechy dwóch powyższych kategorii i mogą obejmować:
  • analizę kilku dostępnych rozwiązań (np. magazynów klucz-wartość), wybór rozwiązania i integrację z wybranym systemem informatycznym,
  • j.w., ale analiza dotyczy możliwości zastosowania jednego, wybranego rozwiązania,
  • przygotowanie systemu integrującego dostępne usługi internetowe (np. web mashup, rozbudowana aplikacja Facebook, aplikacja integrująca dane z geotagami z różnych serwisów, itd.).

Wybrane tematy będą prezentowane w postaci 10-minutowych referatów na ostatnim wykładzie.

Proponowane tematy projektów

Przy każdym temacie określono wstępnie kategorię, do której należy (B/I/B+I). Lista jest aktualizowana na bieżąco.

 1. Projekt i implementacja uniwersalnej platformy do przetwarzania danych geograficznych. (I) Stworzenie bazy danych przechowującej mapę wybranego obszaru (import z OpenStreetMap) oraz dodatkowych elementów, takich jak punkty, odcinki, łamane i wielokąty, oraz aplikacji webowej służącej do wizualizacji i edycji tych danych.
 2. Grafowe bazy danych. (B) Stworzenie raportu zawierającego przegląd i charakterystykę systemów zarządzania danymi o charakterze grafowym. Uruchomienie/przygotowanie prostych przykładowych aplikacji demonstrujących działanie opisywanych systemów.
 3. Rozwój systemu obliczania trasy opartego o pgRouting. (B+I) Analiza działania biblioteki pgRouting. Uruchomienie i stworzenie przykładowej aplikacji webowej demonstrującej działanie. Implementacja dodatkowych i rozwój istniejących algorytmów.
 4. System do generowania diagramów oparty o GraphViz. (I) Stworzenie systemu pozwalającego na zdefiniowanie elementów diagramu (np. DFD) i przechowywanie ich w bazie danych, oraz wizualizację przy pomocy narzędzia GraphViz.
pl/dydaktyka/ztb/2012/tematy_projektow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0