Implementacja bazy danych

Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji, edycji i obsługi danych

Przykładowe panele wykorzystywane w E-marking:

Panel logowania:

Panel dodawania roli:

Panel edycji użytkownika:

Panel listy ról:

Panel listy użytkowników:

Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji

Listowanie użytkowników, zmiana ich danych/usuwanie:

Zmiana ról użytkowników:

Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji

Wszystkie polecenia związane z obsługą bazy danych realizowane są z wykorzystaniem biblioteki do mapowania obiektowo-relacyjnego, Hibernate.

Uruchamianie i testowanie aplikacji

Obecnie, aplikacja została przetestowana na lokalnym serwerze.

Wprowadzanie danych (ręczne, automatyczne, import, on-line)

Wprowadzanie danych do aplikacji odbywa się tylko poprzez zdefiniowane panele obsługi danych.

Wdrażanie systemu do użytkowania

Wdrożenie systemu wymaga od użytkownika zapewnienia dostępu do bazy PostgreSQL, a także serwera aplikacji JBoss w wersji 6. Następnie, wymagana jest tylko zmiana parametrów połączenia z bazą w pliku konfiguracyjnym aplikacji i przekopiowanie pliku *.war z aplikacją do katalogu deploy serwera.

Przeprowadzenie szkolenia użytkowników

Dzięki łatwemu i prostemu interfejsowi aplikacji, szkolenie będzie przeprowadzane w trakcie prezentacji systemu w placówce klienta.

Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej

Dokumentacja techniczna projektu nie jest wymagana z punktu widzenia klienta.
Dokumentację użytkową stanowi niniejsza treść. Działanie aplikacji jest proste i intuicyjne, jednak w razie wyjątkowej potrzeby może zostać przygotowana żądana dokumentacja.

Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu

Obsługą systemu po wdrożeniu będzie zajmowała się przeszkolona osoba, bądź grupa przeszkolonych administratorów.
Docelowo, projektanci systemu nie przewidują innej obsługi systemu niż zarządzanie z poziomu aplikacji.

Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji

Struktura aplikacji, podzielenie jej na poszczególne części, encje/beany - pozwala w łatwy, analogiczny sposób na dodawanie nowych funkcjonalności do systemu.
Kolejnym etapem rozwoju aplikacji może być dodanie modułu do skanowania egzaminów z wykorzystaniem profesjonalnych skanerów (wykorzystujących sterownik TWAIN)

Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu

Ważnym aspektem w tworzonym projekcie jest poprawne stworzenie jak i implementacja bazy danych na jak najwcześniejszym etapie. W trakcie trwania projektu, zachodziła potrzeba zmian bazy co rzutowało na stworzone encje jak i obiekty DAO wykorzystywane w mapowaniu obiektowo-relacyjnym.

Jednym z ważniejszych czynników, mających wpływ na wydajność zespołu projektowego, okazało się także dobrze skonfigurowane środowisko. Wykorzystanie JBoss'a, Hibernate'a jak i AOP ze Springa wymagało doszukiwania się szczegółów w dokumentacji konkretnych wersji oprogramowania.

Wykaz literatury, załączniki

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/emarking/raport_koncowy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0