Spis treści

Czytnik RSS

Poniżej jest umieszczana automatycznie treść podstrony czytnik_rss znajdującej się w namespace projektu. Proszę ją utworzyć i traktować jako stronę startową - tam umieszczamy linki do poszczególnych podstron, które też mają się znajdować w projekcie, np. analiza_wymagan. W namespace mogą też Państwo umieszczać pliki (obrazki, diagramy, archiwa) linkowane na stronie danego projektu. Proszę usunąć ten akapit po zapoznaniu się z jego treścią.

1. Projekt Konceptualny

1.1. Sformułowanie zadania projektowego

Przedmiotem projektu jest portal spełniający rolę czytnika kanałów RSS. Czytnik udostępniany użytkownikom zostanie w modelu Software As A Service.

Kanały RSS to dokumenty w formacie XML, zawierające informacje o wpisach na blogach, czy listach artykułów na stronach internetowych. W formie tej udostępniane mogą być wszelkiego rodzaju informacje mające charakter strumieniowego przekazywania danych, jak komentarze, wydarzenia.

Specyficznym elementem tego czytnika będzie jego aktywność. Posiadać on będzie dodatkową logikę pozwalającą na wykonywanie przez aplikacji akcji niezależnie od obecności na portalu użytkownika. Na podstawie filtrów zdefiniowanych przez użytkownika artykuły mogą być ignorowane z jego listy, lub użytkownik może być informowany o ich pojawieniu się kanałami komunikacji bezpośredniej (jak Email czy SMS).

Rafał Trójniak

1.2. Analiza stanu wyjściowego

Na rynku znajduje się wiele czytników kanałów RSS. Można je znaleźć w formie wtyczek do popularnych przeglądarek, czy klientów poczty elektronicznej. Działają również jako widgety na pulpit oraz aplikacje stand-alone. Istnieje również grupa czytników działających w postaci stron internetowych.

Wiele z tych czytników pozwala na okresowe sprawdzanie kanałów i powiadamianie o nowych wpisach. Nie znalazłem jednak czytnika, który mógłby pozwalać na zastosowanie powiadomienia kanałem aktywnym (jak mail czy SMS), oraz pozwalającego na definicję filtrów.

Interesującym aspektem może być również wykorzystanie w przyszłości powyższych mechanizmów w połączeniu z panującą aktualnie modą na tworzenie rozwiązań społecznościowych.

Rafał Trójniak

1.3. Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

Funkcjonalności :

 • Kanały RSS
  • Dodawanie kanału do listy użytkownika
  • Usunięcie kanału z listy użytkownika
  • Przeglądanie listy wpisów w kanale
  • Oznaczenie wpisu jako przeczytany
  • Lista wszystkich wpisów we wszystkich kanałach
 • Filtry
  • Dodanie nowego filtru
  • Wypisanie listy filtrów
  • Zastosowanie filtru do listy wszystkich wpisów na wszystkich kanałach
  • Wykonanie akcji na elementach spełniających warunki filtra
  • Otrzymanie powiadomienia w przypadku wpisu spełniającego warunki filtra
 • Dodatkowe wymagania - Społeczności
  • Możliwość skomentowania wpisu w sieciach społecznościowych
  • Przesłanie wpisu znajomemu

Funkcjami bazy danych muszą być :

 • Przechowywanie bazy kanałów i wpisów
 • Możliwość analizy w celu wyszukiwania wpisów należących do użytkownika
 • Możliwość aktualizacji stanu wpisów
 • Możliwość archiwizacji starych wpisów

Rafał Trójniak

1.4. Określenie scenariuszy użycia

Rejestracja

 1. Użytkownik klika link Register
 2. Zostaje przekierowany na stronę Rejestracji
 3. Użytkownik musi wprowadzić wymagane dane: adres email, hasło, imie, nazwisko
 4. Potwierdzenie wprowadzonych danych poprzez przycisk register
 5. Weryfikacja wprowadzonych danych(czy dany adres e-mail nie jest zarejestrowany, czy wszystkie dane zostały wprowadzone)
 6. Przekierowanie użytkownika do głównej strony serwisu po pozytywnym przejściu rejestracji

Logowanie

 1. Użytkownik wybiera link do logowania
 2. Zostaje przekierowany na podstronę logowania
 3. Wprowadza dane: adres e-mail oraz hasło
 4. Wybiera przycisk logowania
 5. Następuje weryfikacja:
  • Sprawdzane jest czy dany adres email istnieje już w bazie
  • Sprawdzane jest czy dany adres email pasuje z podanym hasłem
  • W innym przypadku występuje powiadomienie o niepowodzeniu, oraz jego prawdopodobnej przyczynie
 6. Użytkownik zostaje przekierowany do głównego panelu aplikacji

Modyfikacja danych użytkownika

 1. Użytkownik wybiera Change User Data
 2. Do każdorazowej zmiany potrzebne jest podanie aktualnego hasła
 3. Użytkownik zmienia swoje dane - ma do wyboru imię, nazwisko, oraz hasło
 4. Następnie użytkownik musi wybrać przycisk Change data
 5. Następuje weryfikacja danych
 6. W zależności od wprowadzonych danych aplikacja może wyświetlić uwagi co do odpowiednich pól
 7. W przypadku powodzenia użytkownik zostaje powiadomiony o pomyślnej zmianie danych

Dodawanie nowego kanału RSS

 1. Wybranie z menu pozycji Add New Channel
 2. Pojawia sie pole w które należy wpisać adres kanału RSS
 3. Po wprowadzeniu należy wybrać przycisk Add Channel
 4. Następuje weryfikacja czy aby podany adres jest na pewno poprawny
  • czy wprowadzony tekst aby na pewno jest adresem URL
  • czy taki link istnieje
  • czy rzeczywiście jest to link do kanału RSS
  • czy dany adres istnieje już w bazie kanałów RSS
 5. Po pozytywnej weryfikacji użytkownik otrzymuje informacje o dodaniu kanału do bazy kanałów użytkownika

Usuwanie istniejącego kanału RSS

 1. Użytkownik wybiera zakładkę z wszystkimi kanałami
 2. Wybiera kanał, który chciałby usunąć ze swojej bazy poprzez kliknięcie przycisku delete obok tego kanału
 3. Następnie wyświetlana jest strona na której zawarte są wszystkie szczegóły tego kanału, takie jak nazwa, link itd.
 4. Użytkownik wybiera przycisk delete, po czym dany kanał zostaje usunięty z bazy danych użytkownika

1.5. Identyfikacja funkcji

 1. Przechowywanie informacji o użytkownikach
 2. Przechowywanie informacji o kanałach RSS
 3. Przechowywanie informacji o kanałach RSS należących do danego użytkownika
 4. Przechowywanie i udostępnianie informacji o konkretnych wpisach z kanału RSS(tytuł, krótki opis, link do pełnego artykułu, tekst artykułu)
 5. Sprawdzanie na bieżąco czy kanały nie mają nowych wpisów
 6. Powiadomianie e-mailem użytkowników zaintersowanych kanałami

1.6. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

1.7. Budowa i analiza diagramu przepływu danych

1.8. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów.

Wyróżnione są następujące encje:

 • Użytkownik
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres email
  • Hasło
 • Kanał
  • adres kanału
  • tytuł
 • Wpis
  • tytuł
  • opis
  • link
  • tresc

1.9. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami. Konstrukcja diagramu ERD (Entity-Relationship Diagram)

1.10. Projekt diagramów STD (State Transition Diagram diagramy przejść pomiędzy stanami)

2. Projekt logiczny

2.1. Projekt tabel

Diagram ERD

Kod SQL

Kod, który odpowiada za tworzenie bazy danych

 
SHOW WARNINGS|
 
-- -----------------------------------------------------
-- Table `User`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `User` (
 `idUser` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 `email` TINYTEXT NOT NULL ,
 `password` CHAR(40) NOT NULL ,
 `salt` CHAR(23) NOT NULL ,
 `meta` TEXT NOT NULL ,
 `created` DATETIME NOT NULL ,
 `lastLogin` DATETIME NOT NULL ,
 `emailHash` CHAR(40) NOT NULL
 PRIMARY KEY (`idUser`) )
ENGINE = InnoDB|
 
SHOW WARNINGS|
 
-- -----------------------------------------------------
-- Table `Channel`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Channel` (
 `idChannel` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
 `url` VARCHAR(256) CHARACTER SET 'ascii' NOT NULL ,
 `title` TEXT NOT NULL , 
 `lastChecked` DATETIME NOT NULL ,
 `nextCheck` DATETIME NOT NULL ,
 `meta` TEXT NOT NULL ,
 UNIQUE INDEX `url_UNIQUE` (`url` ASC) ,
 PRIMARY KEY (`idChannel`) )
ENGINE = InnoDB|
 
SHOW WARNINGS|
 
-- -----------------------------------------------------
-- Table `ChannelUser`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ChannelUser` (
 `channel` INT NOT NULL ,
 `user` INT NOT NULL ,
 `added` DATETIME NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (`channel`, `user`) ,
 INDEX `fk_Channel2User_User1` (`user` ASC) ,
 INDEX `fk_Channel2User_Channel` (`channel` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_Channel2User_Channel`
  FOREIGN KEY (`channel` )
  REFERENCES `Channel` (`idChannel` )
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `fk_Channel2User_User1`
  FOREIGN KEY (`user` )
  REFERENCES `User` (`idUser` )
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB|
 
SHOW WARNINGS|
 
-- -----------------------------------------------------
-- Table `Item`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Item` (
 `idItem` INT(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 `channel` INT NOT NULL ,
 `title` TEXT NOT NULL ,
 `description` TEXT NOT NULL ,
 `link` VARCHAR(256) CHARACTER SET 'ascii' NULL ,
 `meta` TEXT NOT NULL ,
 PRIMARY KEY (`idItem`) ,
 INDEX `fk_Item_Channel1` (`channel` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_Item_Channel1`
  FOREIGN KEY (`channel` )
  REFERENCES `Channel` (`idChannel` )
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB|
 
SHOW WARNINGS|
 
-- -----------------------------------------------------
-- Table `ItemUser`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ItemUser` (
 `item` INT NOT NULL ,
 `user` INT NOT NULL ,
 `readed` DATETIME NOT NULL ,
 `meta` TEXT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`item`, `user`) ,
 INDEX `fk_Item2User_User1` (`user` ASC) ,
 INDEX `fk_Item2User_Item1` (`item` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_Item2User_Item1`
  FOREIGN KEY (`item` )
  REFERENCES `Item` (`idItem` )
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `fk_Item2User_User1`
  FOREIGN KEY (`user` )
  REFERENCES `User` (`idUser` )
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB|
 
SHOW WARNINGS|
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Filter` (
 `idFilter` INT(11) NOT NULL ,
 `user` INT(11) NOT NULL ,
 `expression` TEXT NOT NULL ,
 `counter` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0 ,
 PRIMARY KEY (`idFilter`) ,
 INDEX `fk_Filter_User1` (`user` ASC) ,
 CONSTRAINT `fk_Filter_User1`
  FOREIGN KEY (`user` )
  REFERENCES `User` (`idUser` )
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB |

2.2. Słowniki danych

 1. User - tabela przechowująca dane na temat użytkowników aplikacji
  • idUser, INT NOT NULL, AUTOINCREMENT - klucz główny,unikalne ID użytkownika
  • email, TINYTEXT NOT NULL - adres email, będący również loginem
  • password, CHAR(40) NOT NULL - hasło zahashowane
  • salt, CHAR(23) NOT NULL - sól do hasła
  • meta, TEXT NOT NULL - informacje dodatkowe u użytkowniku
  • created, DATETIME NOT NULL - data stworzenia konta
  • lastLogin, DATETIME NOT NULL - data ostatniego logowania
  • emailHash, CHAR(40) NOT NULL - zahashowane hasło
 2. Channel - tabel przechowująca dane na temat wszystkich kanałów wprowadzonych do serwisu
  • idChannel, INT NOT NULL AUTO_INCREMENT - klucz główny,unikalne ID kanału
  • url, VARCHAR(256) CHARACTER SET 'ascii' NOT NULL - adres URL kanału, wartość unikalna
  • title, TEXT NOT NULL - tytuł kanału
  • lastChecked, DATETIME NOT NULL - kiedy ostatni raz został dany kanał sprawdzowny
  • nextCheck, DATETIME NOT NULL - zaplanowane następne sprawdzenie danego kanału
  • meta, TEXT NOT NULL - informacje dodatkowe o kanale
 3. ChannelUser - tabel przechowująca relacje pomiędzy użytkownikiem a kanałami, które zasubskrybował
  • channel, INT NOT NULL - klucz obcy, klucz główny, referencja do idChannel z tabeli channel - kanał, który należy do danego użytkownika
  • user, INT NOT NULL - klucz obcy, referencja do idUser z tabeli User - użytkownik, który zasubskrybował dany kanał.
  • added, DATETIME NOT NULL - czas i data, w którym dany użytkownik wybrał kanał
 4. Item - tabela przechowująca informacje na temat poszczególnych wpisów danego anału
  • idItem, INT(11) NOT NULL AUTO INCREMENT - klucz główny, unikalne ID wpisu
  • channel, INT NOT NULL - klucz obcy odnoszący się do tabeli Channel - kanał z którego odczytywane są wpisy
  • title, TEXT NOT NULL - pole przechowujące tytuł wpisu
  • description, TEXT NOT NULL - pole przechowujące opis wpisu
  • link, VARCHAR(256) CHARACTER SET 'ascii' NULL - adres URL wpisu
  • meta, TEXT NOT NULL - informacje dodatkowe na temat wpisu (np. data, pełniejszy opis, cały artykuł itd)
 5. ItemUser - tabela przechowująca relację użytkownik-wpis. Reprezentuje wpisy, które dany użytkownik przeczytał
  • item, INT NOT NULL - klucz główny, klucz obcy odnoszący sie do idItem z tabeli Item
  • user, INT NOT NULL - klucz obcy odnoszący sie do idUser z tabeli User
  • readed, DATETIME NOT NULL - data i czas, w którym ostatni raz dany wpis został odwiedzony
  • meta, TEXT NOT NULL - dane dodatkowe
 6. Filter
  • idFilter, INT(11) NOT NULL - klucz główny, unikalny ID filta
  • user, INT(11) NOT NULL - klucz obcy, odnoszący się do idUser z tabli User
  • expression, TEXT NOT NULL - wyrażenie, które definiuje filtr
  • counter. INT(11) NOT NULL DEFAULT 0 - reprezentuje ilosc znalezionych elementow

2.3. Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel (dekompozycja do 3NF, BCNF, 4NF, 5NF)

1NF - pierwsza postać normalna

Tabele w bazie spełniają warunek postaci normalnej, jeśli każda z tych tabel spełnia następujące warunki:

 • opisuje jeden obiekt,
 • wartości atrybutów są atomowe
 • nie zawiera kolekcji (powtarzających się grup informacji),
 • posiada klucz główny,
 • kolejność wierszy może być dowolna.

Baza danych spełnia warunki 1NF gdyż wszystkie wartości atrybutów są atomowe (przy założeniu, że ciąg string nie może być rozbijany na podstringi), nie zawiera powtarzających się grup informacji. Dodatkowo każda tabela posiada klucz główny(prosty bądź złożony)

2NF - druga postać normalna

Baza jest w drugiej postaci normalnej, wtedy gdy spełniona jest 1NF oraz gdy wartości nie-kluczowe są zależne od klucza głównego. Gdy występuje tylko klucz prosty nie ma z tym problemu, należy sprawdzic czy wartości nie-kluczowe kluczy złożonych są aby zależne od całego klucza, a nie np od jego części.

Następujące tabele posiadają klucz główny prosty:

 • User
 • Channel
 • Item
 • Filter

Należy sprawdzic tabele, które mają klucze złożone:

 • ChannelUser
 • ItemUser

W obu przypadkach wartości nie-kluczowe zależą od wartości składowych klucza głównego, zatem baza danych jest w postaci 2NF

3NF - trzecia postać normalna

Wszystkie wartości nie-kluczowe zależą bezpośrednio od wartości klucza głównego, dlatego baza jest w 3NF

2.4. Projektowanie operacji na danych

Działanie użytkownika

Te zapytania wynikają bezpośrednio z działań użytkownika za pomocą interfejsu webowego aplikacji. Ich częstość występowania zależy wprost od aktywności użytkowników, a ich czasy wykonywania przekładają się na czasy odpowiedzi aplikacji.

Kanały

Dodawanie Nowego kanału

INSERT INTO `Channel` (`url`, `title`, `lastChecked`, `nextCheck`, `meta`) VALUES ('#Url#', '#title#', NOW(), NOW(), '#meta#')

Subskrypcja kanału do konta

INSERT INTO `ChannelUser` (`channel`, `user`, `added`) VALUES (#channelId#, #userId#, NOW())

Cofnięcie subskrypcji

DELETE FROM `ChannelUser` WHERE `channel` = #channelId# AND `user` = #userId#

Pobieranie listy kanasłów subskrybowanych przez użytkownika

SELECT `ChannelUser`.*, `Channel`.* FROM `ChannelUser` JOIN `Channel` ON `ChannelUser`.channel = `Channel`.idChannel WHERE (USER=#UserId#)

Pobieranie listy wpisów dla jednego kanału wraz z jego metadanymi (przeglądanie kanału)

SELECT `Item`.*,`ItemUser`.* FROM `ItemUser` RIGHT JOIN `Item` ON (`ItemUser`.item = `Item`.idItem AND USER=#UserId# ) WHERE (idItem IN ( #ListOfChannellIds#)) ORDER BY `idItem` DESC LIMIT 10;
Użytkownicy

Logowanie użytkownika do systemu

SELECT `User`.* FROM `User` WHERE (emailHash='#HashOfEmail#') AND (email='#Email#') AND (password=sha(concat(salt,'#Password#'))) 

Działanie daemona

Zapytania te wykonywane są przez proces działający w tle. Wynikają one pośrednio z aktywności użytkowników, jak i monitorowanych zasobów i sygnałów (stron, filtrów, komend administratora). Zapytania te w mniejszy sposób związane są z interakcją użytkownika w systemie. Czasy ich wykonania mogą się wydłużać, nie powinny jednak blokować zapytań z poprzedniej grupy.

Sprawdzanie istniejnia pojedynczego wpisu

SELECT `Item`.* FROM `Item` WHERE (channel='#channelId#') AND (link='#EntryUrl#') LIMIT 1

Dodawanie nowego wpisu do kanału

INSERT INTO `Item` (`channel`, `title`, `description`, `link`, `meta`) VALUES (#ChannelId#, '#Title#', '#Description#', '#EntryUrl#', '#EntryMetadata#')

Dodawanie identyfikatora wpisu do kolejki analizy

INSERT INTO `ItemAnalyze` (`item`) VALUES (#EntryId#)

Rafał Trójniak

3. Raport końcowy

3.1. Implementacja bazy danych

(utworzenie bazy, implementacja obiektów) (realizacja struktury pustej bazy w oparciu o diagramy ERD i SQL)

Projekt bazy

Baza została stworzona przy użyciu wcześniej zaprojektowanego diagramu ERD:

Tworzenie bazy

W projekcie zostało wykorzystane narzędzie do zautomatyzowanego procesu budowania aplikacji - Apache Ant. Dzięki niemu możliwe było wykorzystanie dbdeploy - narzędzia do zarządzania zmianami w bazie danych, dzięki któremu cały zespół mógł bez większych komplikacji update'ować bazy danych w lokalnych środkowiskach.

Skrypt dbdeploy : dbdeploy.xml

Skrypt SQL do utworzenia pustej bazy: dbdeploy.sql

Do rozpoczęcia pracy z aplikacją nie są potrzebne żadne dane początkowe, które należałoby wprowadzić do bazy danych.

3.2. Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji, edycji i obsługi danych

(formularze; należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania między nimi w oparciu o diagramy FHF, DFD i STD).

Poniżej zostaną przedstawione formularze służące do wprowadzania danych

Rejestracja

Logowanie

Zmiana hasła

Dodawanie kanalu

Oznaczanie wpisu wg wybranego filtru

3.3. Zdefiniowanie dokumentów do przetwarzania i prezentacji danych

Widoki umożliwiające prezentacje danych:

Dane użytkownika

Lista kanałów

Lista wpisów na kanale

3.4. Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji (należy pamiętać o dostosowaniu do potrzeb użytkownika

Aplikacja nie wymaga (na tym etapie rozwoju) panelu sterowania. Dlatego taka funkcja nie została zaimplementowana.

Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji

Makropolecenia wykonujące mapowanie obiektów do bazy danych oparte są o komponent Zend_Db_Table będący implementacją wzorca projektowego Brama danych tabeli(Table Data Gateway)

Rafał Trójniak

3.5. Uruchamianie i testowanie aplikacji

Uruchamianie aplikacji

W celu uruchomienia aplikacji na skonfigurowanym serwerze HTTP należy :

 1. Zaimportować strukturę bazy danych
 2. Skopiować pliki na swerer
 3. Ustawić parametry dostępu do bazy danych w pliki application/configs/application.ini
 4. Uruchomić z katalogu głównego projektu demona przy pomocy komendy ./daemon production
Testowanie

W obrębie back-endu ( warstwa usług ) w celu testowania wykonane zostały testy jednostkowe. Użycie testów jednostkowych pozwoliło na :

 1. Uniezależnienie tempa pracy nad backendem od pozostałych elementów
 2. Użycie testów jednostkowych jako formy dokumentacji pokazującej sposób wykorzystania elementów
 3. Przeprowadzenia częstszych testów
 4. W razie potrzeby przebudowy dużej części kodu kontrolując jego spójność z aplikacją

Aby wykonać testy w skonfigurowanym środowisku produkcyjnym należy zmienić katalog roboczy na tests i wykonać komendę phpunit

Rafał Trójniak

3.6. Wprowadzanie danych

Do działania aplikacji nie potrzebne są żadne początkowe dane do wprowadzenia. Wystarczy tylko stworzyć pustą bazę danych. Wprowadzanie danych odbywa sie ręcznie poprzez formularze do wypełniania.

Dodatkowo w tle działa cron, który update'uje wpisy na kanale co jakiś ustalony czas.

3.7. Wdrażanie systemu do użytkowania

Do poprawnego działania aplikacji potrzebne będą:

 • serwer HTTP (Apache + mod_rewrite lub nginx z regułkami rewrite)
 • PHP 5.3 (moduły curl, mysql)
 • Baza danych SQL (testowane na MySQL) współpracująca z interpreterem PHP
 • [opcjonalnie] Apache Ant - wykorzystane w celu wersjonowania bazy danych
 • [opcjonalnie] PHPUnit - testy jednostkowe aplikacji

Rafał Trójniak

3.8. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników.

Aplikacja jest zaprojektowana w sposób intuicyjny, dlatego też jakakolwiek dokumentacja dla użytkownika wydaje sie byc zbędna. Niech zostanie również podkreślone to, że aplikacja ma być prosta w obsłudze i ma służyć jednemu celowi - wygodnemu przeglądaniu wpisów RSS.

Niemniej jednak można byłoby napisać FAQ lub pomoc dla użytkownika do obsługi nieco bardziej skomplikowanych operacji, jak np. tworzenie zaawansownych filtrów.

3.9. Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej

Z punktu widzenia klienta aplikacja na aktualnym etapie nie potrzebuje administracji oraz zarządzania. Użytkownicy sami zarządzają aplikacją. Dokumentacje techniczną może stanowić ninejszy dokument.

3.10. Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu

Utrzymywanie systemu sprowadza się do utrzymania serwera www oraz serwera baz danych. Należy również zwrócić uwagę na jakość połączenia internetowego (cron sprawdzający aktualność kanałów).

Co do samej aplikacji błędy znalezione przez użytkowników można raportować do obsługi technicznej systemu (zwykle admin).

3.11. Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji

Aplikacja jest zaprojektowana w taki sposób,że wzbogacanie ją o kolejne moduły nie powinno stanowić problemu dla developerów. Wszystko jest ułożone w ustrukturyzowany sposób, sama aplikacja jest wykonana w modelu MVC.

W trakcie rozwijania aplikacji padło kilka pomysłów na funkcjonalności, jednak z braku czasu nie udało się ich zaimplementować.

Były to m.in. :

 • Wyszukiwanie artykułów podobnych do aktualnie czytanego
 • Usuwanie artykułów dublujących się, jednak pochodzących z różnych kanałów
 • Powiadamianie SMS
 • Utworzenie koszyków kategorii

3.12. Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu

Przy realizacji aplikacji duży procent czasu został poświęcony na projektowanie systemu(bazy danych + model + kontrolery + akcje). Dzięki temu uniknięto niepotrzebnych błędów i nieporozumień w trakcie implementacji funkcjonalności systemu.

Jednym z głównych aspektów, który należy opisać jest czas który należało poświęcić na wdrożenie się w zagadnienia i technologie implementacyjne. Projekt został napisany w PHP przy użyciu Zend Framework, który posiada bogatą dokumentację, jednak dla początkującego może być lekko niezrozumiała. Kolejnym minusem wynikającym z użycia takiej a nie innej technologii były problemy podczas samej implementacji. PHP jest językiem z dynamiczną typizacją która to sprawiała problemy na etapie rozwijania aplikacji.

Niemniej jednak ZF dostarcza masę bibliotek dzięki którym można skrócić czas poświęcony pisaniu kodu o kilkadziesiąt procent.

3.13. Wykaz literatury, załączniki

2011/06/28 22:03
pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/czytnik_rss.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0