Krótki kurs administracji systemami Linux

SSH

Połączenie ssh:
Pierwszy sposób:

ssh nazwa_uzytkownika@adres.hosta

Drugi sposób:

ssh -l nazwa_uzytkownika adres.hosta

W przypadku gdy ssh działa na innym porcie niż standardowy:

ssh -l nazwa_uzytkownika -p port adres.hosta

Zmiana użytkownika w konsoli

Na roota:

su

Na innego użytkownika:

su - nazwa_uzytkownika

Operacje na plikach

Tworzenie plików:

touch nazwa_pliku

Tworzenie katalogu:

mkdir nazwa_katalogu
mkdir -p /sciezka/do/katalogu/nazwa_katalogu

Kopiowanie plików:

cp zrodlo cel

Przenoszenie plików:

mv zrodlo cel

Usuwanie plików:

rm nazwa_pliku

Przechodzenie do katalogu:

cd /sciezka/do/katalogu

wyświetlanie plików:

cat nazwa_pliku

Konfiguracja interfejsów sieciowych

Statyczny adres

Konfiguracji dokonujemy poprzez edycję pliku:

nano /etc/network/interfaces

Zawartość pliku:

iface eth0 inet static
    address 192.168.1.111
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1

Dynamiczny adres

Konfiguracji dokonujemy poprzez edycję pliku:

nano /etc/network/interfaces

Zawartość pliku:

iface eth0 inet dhcp

Instalacja w systemie Linux

Instalacja z repozytoriów:

apt-get update
apt-get install nazwa_pakietu

Instalacja z pakietu pobranego z sieci:
Pobranie pakietu:

wget -opcje adres.z.ktorego.popieramy

Instalacja pobranego już pakietu:

dpkg -i nazwa_pakietu.deb

Tworzenie skryptów bash

Skrypty powłoki muszą zostać poprzedzone odpowiednią instrukcją odwołującą się do interpretera powłoki. W Państwa przypadku jest to powłoka /bin/bash„

#!/bin/bash

Zmienne w powłoce:

#!/bin/bash
zmienna="SiTW nie restartuj mnie"
echo $zmienna

Zmienna specjalna $?

#!/bin/bash
vdir /home/test
echo $?

W zmiennej tej zapisywana jest informacja czy program ukończył działanie poprawnie.

Instrukcja warunkowa if:

if wartość
then
zrób coś
else
zrób coś innego
fi

Instrukcja case:

#!/bin/bash
wartosc=1
case "$wartosc" in
1)
echo Liczba ma wartosc 1
;;
2)
echo Liczba ma wartosc 2
;;
Esac

Pętla for:

#!/bin/bash
for warzywa in marchew seler kalafior
do
echo $warzywa
done

Pętla while:

#!/bin/bash
i=0
while [ $i -lt 2 ]
do
echo $i
i=`expr $i + 1`
done

Stosowanie break:

#!/bin/bash
for warzywo in marchew seler kalafior
do
echo $owoc
if [ "$warzywo" = "kalafior" ]
then
break
fi
done

Stosowanie continue:

#!/bin/bash
for warzywo in marchew seler kalafior
do
echo $owoc
if [ "$warzywo" = "marchew" ]
then
continue
fi
echo nastepna linia
done

Argumenty przekazywane do skryptu są w następujący sposób:

[xyz@localhost ~]$ ./skrypt super

Do argumentów wysłanych po uruchomieniu skryptu odwołujemy się za pomocą zmiennych $1, $2…..$n.

#!/bin/bash
echo "Dzisiaj pogoda była $1"

Zadania

 • Przejdź do katalogu /tmp
 • Stwórz plik /tmp/lab1/lab1.sh
 • Zmień mu prawa dostępu na rwxrwxrwx.
 • Za pomocą echo i przesunięcia bitowego zapisz w nim ciąg znaków: „pierwsza linia” a następnie w drugiej linii: „druga linia”
 • Skopuj go do lokalizacji /tmp/lab1/lab1a.sh
 • Odbierz wszelkie prawa grupie do pliku /tmp/lab1/lab1a.sh
 • Stwórz link symboliczny do pliku /tmp/lab1/lab1.sh w lokalizacji /tmp/labek
 • Napisz skrypt rysujący choinkę w konsoli,
 • Napisz skrypt zalogowanych.sh, który zwróci liczbę aktualnie zalogowanych użytkowników i wypisze twój login,
 • Napisz skrypt szukaj-tutaj.sh, który będzie wyszukiwał pliki o nazwie podanej w parametrze skryptu. Wyszukiwanie ma się odbywać od katalogu w którym aktualnie pracuje użytkownik,
 • Napisz skrypt serwer.sh, który przyjmuje tylko trzy parametry: „start” (wyświetla napis: „Usługa jest uruchamiana”), „stop” (wyświetla napis: „Usługa jest zatrzymywana”) i „restart” (wyświetla napis: „Usługa jest restartowana”),
 • Napisz skrypt pliki-wykonywalne.sh, który wyświetli nazwy wszystkich plików z katalogu /bin/, które użytkownik ma prawo uruchamiać,
 • Zainstaluj git,
 • Usuń git.
pl/dydaktyka/sitw/2016/wstep.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0