QEMU/KVM

Instrukcje wprowadzające

 • Uwagi do pracy w laboratorium Praca w laboratorium odbywa się na komputerach łącząc się z serwerami o podanych przez prowadzącego adresach.

Żeby uzyskać dostęp do maszyny należy się połączyć poprzez ssh:

ssh IP_ADDR
 • W celu umożliwienia pracy na laboratorium został stworzony obraz dysku dla maszyny wirtualnej QEMU (KVM) oparty na systemie Debian 9. Zgodnie z poleceniami prowadzącego, przekopiuj podany plik obrazu dysku we wskazane miejsce, z nazwą identyfikującą Ciebie jako właściciela maszyny wirtualnej.
 cp /home/student/czysty_obraz/sitw.qcow2 /home/student/lab_dzien_godzina_nr_podgrupy
  <code bash> gdzie dzien - w lub s
  godzina - pełna godzina zajęć
  nr_podgrupy - numer podgrupy podany na poprzednich laboratoriach</code> 
sudo qemu-system-x86_64 -m 512 -drive file=../TwojDysk.qcow,if=virtio -vnc :6 -netdev tap,id=net0,script=/etc/qemu-ifup-bridge -device e1000,netdev=net0,mac=C2:03:16:21:77:02 & 

mac - zostanie podany każdej grupie z osobna Jednak czasami, ze względu na niezgodność obsługi klawiatury przez systemy sieciowe, przez które łączymy się z maszyną gospodarzem, do polecenia uruchomienia kvm często trzeba dodać opcję -k en-us. Nastąpi uruchomienie na maszynie wirtualnej systemu Linux Debian, do którego można zalogować się jako domyślny użytkownik:

user: student password: student123 
hasło dla root/rootek123

Ponieważ jest to Państwa własna maszyna, proszę zmienić hasło użytkownika user na swoje indywidualne, i zapamiętać je do dalszego korzystania z maszyny.

 • Proszę sprawdzić czy na komputerze jest zainstalowany program kvm, czy komputer ma sprzętowe wsparcie wirtualizacji, i czy jest ono włączone w systemie Linux.
egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

Alternatywnie, ćwiczenie można wykonać na innej niż kvm maszynie wirtualnej qemu.

 • Proszę uruchomić wersję „live” Debiana na maszynie wirtualnej kvm poleceniem:
sudo qemu-system-x86_64 -m 512 -drive file=1.qcow2,if=virtio -cdrom slax-Polish-7.0.8-x86_64.iso -boot d -vnc :5

w celu umożliwienia połączenia się klientem VNC proszę przekierować porty gospodarza np:

-redir tcp:TwojUnikalnyPort::5900 + <display number>

Sprawdź, że zastartowany system działa, włącznie z siecią (tylko polecenia wychodzące). Zidentyfikuj konfigurację sieciową maszyny.

 • Utwórz pusty dysk wirtualny w formacie raw o pojemności minimum 2GB.
qemu-img create -f raw TwojSystem.qcow2 2G

Następnie proszę usunąć stworzony dysk. Następnie dla celów kolejnego ćwiczenia zapomnij ustawione hasło roota w maszynie uruchomionej przed chwilą.

 • Ponownie uruchom wersję „live”, ale tym razem razem z obrazem zainstalowanego systemu podłączonym w charakterze dysku twardego:
sudo qemu-system-x86_64 -m 512 -drive file=1.qcow2,if=virtio -cdrom slax-Polish-7.0.8-x86_64.iso -boot d -vnc :5

Sprawdź jakie dyski twarde widzi odpalony system, i próbując montować kolejne partycje dysku twardego do systemu „live” znajdź partycję root (/). Używając wyłącznie edytora tekstu wyzeruj hasło roota w pliku 

/etc/shadow

Wyłącz system w sposób kulturalny. Zastartuj ponownie Twój system z dysku wirtualnego, bez obrazu „live”:

sudo qemu-system-x86_64 -m 512 -drive file=1.qcow2,if=virtio -boot d -vnc :5

Zaloguj się na konto roota (bez hasła), i ustaw od nowa hasło. Ustaw swoje własne hasło roota. Ponownie wyłącz system w sposób cywilizowany. Drugim sposobem jest:

/mnt/root #miejsce montowania partycji systemowej systemu docelowego
chroot /mnt/root /bin/bash
 • Ponownie uruchom zainstalowaną maszynę wirtualną, tym razem dodatkowo z opcjami -nographic -daemonize (zamiast -vnc) co spowoduje uruchomienie maszyny jako procesu w tle, bez okienka konsoli. Wejdź do maszyny na konto zwykłego użytkownika przez ssh, i sprawdź jakie narzędzia są dostępne w tym systemie. Określ minimalny zestaw programów, jakie chciałbyś/chciałabyś doinstalować aby móc wykonywać choć najbardziej podstawowe prace w tym systemie. Zainstaluj je programem apt-get.
 • Po wykonaniu i zaprezentowaniu wyników wszystkich ćwiczeń (również tych poniżej) należy usunąć wszystkie obrazy stworzone w swoim podkatalogu katalogu student wraz z podkatalogiem:
rm -fr /home/student/lac_dzien_godzina_nr_podgrupy

Zadania

 • Proszę stworzyć i uruchomić maszynę wirtualną ze skopiowanym obrazem dysku jako dyskiem zainstalować bazę MySQL w wersji 5.7 z nazwą: mysql-vm_nr_podgrupy, zostanie ona wykorzystana w późniejszych zadaniach.
 • Proszę stworzyć i uruchomić mv w którym zainstalują i uruchomią Państwo forum oparte o skrypt flarum (http://flarum.org/ zainstalowany za pomocą composera), jako bazę proszę wykorzystać mv  mysql-vm_nr_podgrupy.
 • Proszę na mv z flarum zainstalować wordpress, jako bazę wykorzystać mv  mysql-vm_nr_podgrupy
pl/dydaktyka/sitw/2016/kvm/lab1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0