Docker - wprowadzenie

Ważne informacje

Nie wolno restartować maszyn

Tematy ćwiczeń napisane KURSYWĄ są zrealizowane i proszę ich nie realizować.

Terminologia

Klient dockera - polecenie docker używane do kontrolowania środowiska dockera oraz komunikacji ze zdalnymi serwerami dockera.
Serwer dockera - polecenie docker uruchomione w trybie daemona. Zamienia serwer linuksowy w serwer dokera na którym można uruchamiać, budować i wyłączać kontenery za pomocą zdalnego klienta.
Obrazy dockera - obrazy zawierające jedną lub więcej abstrakcyjnych warstw filesystemu oraz istotne metadane reprezentujące wszystkie pliki niezbędne do uruchomienia aplikacji w kontenerze. Pojedynczy obraz może być kopiowany na inne hosty. Obraz z reguły posiada nazwę i tag, tag jest używany głównie do identyfikacji wydania obrazu.
Kontener dockera - jest to linuksowy kontener zainicjowany z konkretnego obrazu. Konkretny kontener może istnieć tylko raz, jednak można łatwo stworzyć wiele kontenerów z tego samego obrazu.

Wymagania

 • Linux kernel w wersji nowszej niż 3.8
 • Aplikacja musi działąć a FOREGROUNDZIE, nie może być demonizowana (można uruchamiać aplikacje jako daemony za pomocą systemd, ale to nie jest przedmiotem laboratoriów)

Instalacja

Instalacja za pomocą mamangera pakietów:

apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl iptables

następnie:

curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

Włączanie usługi dockera wraz ze startem systemu:

systemctl enable docker

Aby nie musieć korzystać z sudo za każdym razem warto dodać się też do grupy docker

Dockerfile

Aby zbudować obraz niezbędny jest poprawny Dockerfile, który opisuje każdą z warstw abstrakcji oraz metadane, które znajdą się w wyjściowym obrazie.
Typowy Dockerfile dla aplikacji nodejs może wyglądać tak:

FROM node:0.10
MAINTAINER Jan Kowalski <jkowalski@fajnymail.com>
LABEL "ocena"="5 gwiazdek" "klasa"="pierwsza"
USER root
ENV AP /data/app
ENV SCPATH /etc/supervisor/conf.d
RUN apt -y update
RUN apt -y install supervisor
RUN mkdir -p /var/log/supervisor
ADD .supervisor/conf.d/* $SCPATH
ADD *.js* $AP/
WORKDIR $AP
RUN npm install
CMD ["supervisord", "-n"]

Każda z linii nakłada na obraz kolejną warstwę abstrakcji, dobrą praktyką jest zaczynać od najniższego poziomu jako od systemu, gdyż w przypadku zmian, np ścieżki w zmiennej AP, budowa nowego obrazu rozpocznie się od zmienionej linii, wszystkie wcześniejsze zostaną pominięte, co zaoszczędzi czasu przy budowaniu.
Poniżej wyjaśnię anatomię pliku Dockerfile na powyższym przykładzie.

 • FROM node:0.10 - oznacza, że nasz obraz będzie budowany na podstawie obrazu node w wersji 0.10.X, by zablokować do konkretnej wersji trzeba ją uściślić, np.: node:0.10.33.
 • MAINTAINER Jan Kowalski jkowalski@fajnymail.com - pozwala dodać kontakt do autora, propaguje autora również w metadanych wszystkich tworzonych obrazów.
 • LABEL „ocena”=„5 gwiazdek” „klasa”=„pierwsza” - ta funkcjonalność istnieje od dockera 1.6, pozwala dodawać metadane w formie klucz=wartość, można na ich podstawie potem wyszukiwać i identyfikować kontenery
 • USER root - domyślnie docker uruchamia wszystkie procesy w kontenerze jako root, za pomocą USER można to zmienić (ze względóœ bezpieczeństwa nie polecam produkcyjnie uruchamiać konteneróœ z procesami roota, przypominam, że pomimo izolacji, nadal korzystamy z jądra gospodarza)
 • ENV AP /data/app - zmienna, które mogą być użyte podczas budowy obrazu
 • ENV SCPATH /etc/supervisor/conf.d - zmienna, które mogą być użyte podczas budowy obrazu
 • RUN apt -y update - polecenie RUN uruchamia jakąś instrukcję podczas budowy obrazu, np żeby zainstalować określone oprogramowanie czy zapewnić zależności.
 • RUN apt -y install supervisor - polecenie RUN uruchamia jakąś instrukcję podczas budowy obrazu, np żeby zainstalować określone oprogramowanie czy zapewnić zależności.
 • RUN mkdir -p /var/log/supervisor - polecenie RUN uruchamia jakąś instrukcję podczas budowy obrazu, np żeby zainstalować określone oprogramowanie czy zapewnić zależności.
 • ADD .supervisor/conf.d/* $SCPATH
  ADD *.js* $AP/
  - ADD kopiuje pliki z lokalnego systemu do obrazu
 • WORKDIR $AP
  RUN npm install
  - WORKDIR zmienia aktualny katalog w jakim pracuje podczas budowania obrazu dla kolejnych instrukcji
 • CMD [„supervisord”, „-n”] - CMD definiuje polecenie uruchamiane razem kontenerem (właściwą aplikację)

Każda kolejna linia Dockerfile i każdy krok tworzy nową warstwę, która zależy od poprzedniej!

Budowanie obrazu

Obrazy dockera budujemy za pomocą polecenia uruchamianego w katalogu z Dockerfile:

docker build -t example/docker-node-hello:latest .

Przykład

Ćwiczenia do wykonania na localhost

 • Zrób update systemu
apt update && apt upgrade
 • Zainstaluj docker-engine

Obecnie

apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl iptables

następnie:

curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

Dawniej

apt install docker.io
 • Ustaw MTU na wartość 1454, aby tego dokonać należy dodać
--mtu=1454

do obecnych

OPTIONS

w pliku

/etc/default/docker
 • Ustaw autostart usługi docker
systemctl enable docker
 • Uruchom usługę docker
systemctl start docker
 • Zweryfikuj instalację dockera przez uruchomienie kontenera hello-world
docker run hello_world
 • Zrestartuj hosta gospodarza
 • Zweryfikuj status usługi docker przez uruchomienie kontenera hello-world jeszcze raz
 • Zweryfikuj wartość MTU na interfejsie docker0
ip address show dev docker0Proszę odinstalować dockera na końcu laboratoriów

Treść laboratoriumDockerfile proszę zakładać w katalogu domowym użytkownika student lub jego podkatalogach


Ćwiczenia proszę wykonywać dalej na localhost

Ćwiczenie 1

 • Przygotuj Dockerfile, który zainstaluje httpd na oficjalnym obrazie Centos 6
 • Dodaj pole maintainer
 • Zbuduj obraz z o nazwie laborki
 • Uruchom kontener w trybie interaktywnym
-ti 
 • Uruchom konener w tle
-d
 • Sprawdź czy kontener jest uruchomiony
docker ps
 • Sprawdź czy w kontenerze jest zainstalowany httpd
 • Sprawdź czy obraz ma około 261MB

Ćwiczenie 2

 • Zmodyfikuj wcześniejszy Dockerfile tak, aby startował httpd (httpd ma być uruchomiony w FOREGROUNDZIE, nie jako daemon!)
 • przebuduj obraz
 • sprawdź czy kontener działa
 • sprawdź czy httpd działa

Ćwiczenie 3

 • Przygotuj index.html z wiadomością powitalną
 • Zmodyfikuj poprzedniego Dockerfile i dodaj plik index.html do obrazu w ścieżce: /var/www/html/index.html
 • przebuduj obraz
 • uruchom kontener z upublicznionym portem 80
 • odwiedź stronę powitalną

Ćwiczenie 4

 • załóż konto na docker.io
 • zaloguj się do docker.io
docker login
 • wyeksportuj
docker push

obraz (musi nazywać się jak użytkownik, czyli jeśli konto to jkowalski, to obraz powinien nazywać się: jkowalski/nazwa_obrazu:tag) - jeśli trzeba, przebuduj obraz do poprawnej nazwy

 • Ściągnij obraz grupy po lewej
docker run -d nazwa_uzytkownika/nazwa_obrazu
 • uruchom kontener z tego obrazu
 • odwiedź stronę powitalną

Ćwiczenie 5

 • Proszę stworzyć plik dockerfile opisujący maszynę partą o system Centos w wersji 7. System ten ma mieć dodanych 2 użytkowników systemowych jan oraz kinga, każdy z nich ma mieć ustawione hasło: DockerLab
 • Użytkownicy dodane przez Państwa mają należeć do grup users oraz sudo.
 • Proszę zainstalować sudo i zmodyfikować plik sudoers tak, aby sudo działało dla grupy sudo.
 • Proszę zbudować i uruchomić obraz, zweryfikuj, że wszystko działa poprawnie oraz członkostwo użytkowników.

Ćwiczenie 6

 • Proszę uruchomić kontener dockera zawierający bazę MySQL w wersji 5.7 z nazwą: mysql-container, zostanie ona wykorzystana w późniejszych zadaniach.

Ćwiczenie 7

 • Proszę stworzyć i uruchomić kontener w którym zainstalują i uruchomią Państwo forum oparte o skrypt flarum (http://flarum.org/ zainstalowany za pomocą composera), jako bazę proszę wykorzystać kontener mysql-container. System dowolny.
 • Proszę przekierować port 8080 na port 80 kontenera z flarum.

Ćwiczenie 8

 • Proszę uruchomić kontener z wordpressem (zmapować port 8081), jako bazę wykorzystać kontener mysql-container
pl/dydaktyka/sitw/2016/docker/lab1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0