Proponowane tematy projetków

Na tej stronie znajdują się dostępne w 2012 roku tematy projektów wraz z krótką charakterystyką. Jeden temat może zostać podjęty przez więcej niż jedną grupę, pod warunkiem prowadzenia prac nad każdą „instancją” niezależnie.

System zarządzania symulatorem oświetlenia ulicznego

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej pozwalającej na konfigurowanie i przechowywanie danych o układzie lamp, zawierających parametry takie jak lokalizacja, geometria słupa, charakterystyka oprawy. Dodatkowo, aplikacja powinna pozwalać na wizualizację symulowanego oświetlenia oraz wyróżnianie obszarów niedoświetlonych. Same obliczenia fotometryczne realizowane będą przez gotowy algorytm dostarczony w postaci usługi webowej.

System do zarządzania bibliografią

System powinien pozwolić na gromadzenie danych o artykułach, zarówno autorstwa członków zespołu badawczego (grupy, katedry) oraz pozycji często przez nich wykorzystywanych. System powinien przechowywać szczegółowe metadane (np. punktacja ministerstwa) oraz pozwalać na elastyczne dodawanie przechowywanych informacji. Dodatkową funkcją jest synchronizacja danych z systemem BPP oraz wychwytywanie ewentualnych rozbieżności. Użytkownicy systemu mają możliwość definiowania parametrów wyszukiwania pozycji („inteligentnych folderów”, zob. http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_folder). System powinien pozwalać na eksport pliku BibTeX zawierającego wybrane atrybuty dla pozycji znajdujących się we wcześniej zdefiniowanym „folderze”.

Aplikacja stacjonarna do serwisu Catch.com

Serwis Catch.com pozwala na tworzenie, synchronizację i współdzielenie notatek zawierających m.in. tekst, obrazy oraz listy „to do”. Autorzy udostępniają aplikację webową oraz aplikacje mobilne, brakuje niestety aplikacji stacjonarnej. Celem projektu jest stworzenie aplikacji stacjonarnej przechowującej bazę notatek i umożliwiającej synchronizację z serwisem Catch.com przy pomocy API. Aplikacja powinna pracować pod różnymi systemami operacyjnymi i być wygodna w obsłudze (istotne solidne przygotowanie przypadków i scenariuszy użycia).

System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych

Celem projektu jest stworzenie systemu (stacjonarnego cross-platform lub webowego) pozwalającego na projektowanie i przechowywanie informacji o sieciach LAN. System powinien pozwalać na określanie elementów biernych (szafy, gniazdka, okablowanie, panele krosownicze) oraz aktywnych (przełączniki, routery, urządzenia końcowe) wraz z ich lokalizacją (pomieszczenie, piętro) oraz powiązaniami. System powinien też przechowywać informacje o konfiguracji (VLANy, adresy urządzeń). Dane do systemu powinny być wprowadzane w sposób wizualny lub intuicyjne formatki. System powinien umożliwiać eksport pliku DOT zawierającego informację o konfigurowalnym stopniu szczegółowości (np. same połączenia między szafami lub szczegółowe przedstawienie okablowania, gniazdek i urządzeń w kilku wybranych pokojach).

Wirtualny zeszyt laboratoryjny

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej pozwalającej na dokumentowanie pracy w laboratorium (biologia, chemia). System powinien pozwalać na definiowanie protokołów dla eksperymentów, projektów, prowadzenie dziennika eksperymentów, gromadzenie wyników, wniosków, oraz powiązań logicznych między nimi. System ma pozwalać na projektowanie ścieżki badań oraz wspierać podejmowanie decyzji w zależności od wyników pojedynczych eksperymentów. Każdy eksperyment może zostać wzbogacony załącznikami różnych typów (zdjęcia, pliki tekstowe, pliki binarne, arkusze kalkulacyjne) oraz pozycjami bibliograficznymi. Dodatkową funkcjonalnością jest przypisywanie badanych próbek do płytek laboratoryjnych (postaci macierzy x*y, adresowane jak w arkuszu kalkulacyjnym).

Wirtualna książka przeglądów

Aplikacja powinna pozwolić właścicielom samochodów na rejestrację czynności wykonywanych w serwisie. System powinien umożliwiać budowanie bazy modeli samochodów z wyszczególnieniem czynności oraz ich częstotliwości (według czasu i/lub przebiegu) z podziałem na „inspekcje” (z opcjonalną wymianą), „wymiany” (obowiązkowe) oraz „regulacje”. Użytkownicy definiują samochód (poprzez wybór modelu, oraz uzupełnienie atrybutów takich jak data produkcji, data rejestracji, VIN, kolor, nr rejestracyny), a następnie mogą definiować dla nich „zdarzenia” oznaczające przeprowadzenie przy określonej dacie i przy określonym przebiegu danej czynności. Dla każdej czynności powinna być możliwość dodania notatek oraz załączników w postaci plików JPG i PDF). System powinien obliczać pozostały czas i przebieg do kolejnych czynności serwisowych, a także generować raport wszystkich czynności wykonanych przy samochodzie.

Inwentarz

Celem projektu jest stworzenie systemu webowego pozwalającego na prowadzenie inwentarza sprzętu przechowywanego w magazynie, wraz z przypisaniem do szafek oraz pudełek. System powinien wykorzystywać kody kreskowe przy operacjach takich jak wprowadzanie artykułów do magazynu, wyprowadzanie artykułów z magazynu, inwentaryzacja (całościowa, „spis z natury”) oraz reinwentaryzacja pudełek (ponowne przypisanie pozycji do pudełek) i szafek (ponowne przypisanie pudełek do szafek). Dla elementów nie posiadających kodów kreskowych, aplikacja powinna pozwolić na ich generowanie (zob. GNU Barcode) i drukowanie na arkuszach naklejek adresowych o konfigurowalnej geometrii (zachowując informację o ostatniej wykorzystanej naklejce z danego arkusza).

NOWY: System rezerwacji okienek czasowych

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej udostępniającej funkcjonalność rezerwowania okienek czasowych (podobną do appointment slots w Google Calendar). Jednym z zastosowań jest rezerwowanie przez studentów okienek czasowych w godzinach konsultacji prowadzących. Założenia:

  • z technicznego punktu widzenia, system jest klientem CalDAV mającym konto na wskazanym serwerze,
  • osoby udostępniające możliwe do umówienia terminy („prowadzący” - użytkownicy posiadający konta w systemie) również posiadają konta na ww. serwerze kalendarzowym,
  • „prowadzący” uwierzytelniani przy pomocy podanego serwera IMAP,
  • „prowdzący” definiują w systemie dostępne okienka (np. czwartki 13:00-14:30, okienka 15-minutowe),
  • dwa tryby działania z perspektywy „studentów” (do ustalenia):
    • zarezerwować termin może każda osoba posiadająca adres e-mail (nie posiada konta w systemie),
    • osoby rezerwujące terminy („studenci”) są uwierzytelniani przy pomocy podanego serwera IMAP, konto „studenta” tworzone jest automatycznie przy pierwszym skorzystaniu z systemu.

Osoba chętna na zarezerwowanie okienka wybiera wolny slot i podaje swoje dane (imię, nazwisko, email). System wysyła zaproszenie CalDAV do właściciela slotu i oznacza slot jako wstępnie zarezerwowany. Właściciel kalendarza otrzymuje zaproszenie i może je przyjąć (accept), co powoduje oznaczenie w systemie terminu jako ostatecznie zarezerwowanego lub odrzucić (deny), co spowoduje zwolnienie terminu dla kogoś innego. Do osoby rezerwującej wysyłany jest najpierw e-mail z potwierdzeniem wysłania żądania rezerwacji (z linkiem do ewentualnego anulowania rezerwacji), a następnie drugie potwierdzenie po zatwierdzeniu rezerwacji przez własciciela slotu.

pl/dydaktyka/sbd/2012/tematy_projektow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0