PROJEKT LOGICZNY

1. Projektowanie tabel, kluczy, kluczy obcych, powiązań między tabelami, indeksów, etc. w oparciu o zdefiniowany diagram konceptualny ERD:

Klucze obce są oznaczone czerwonym rombem na diagramie ERD w punkcie 2. Ich nazwa wskazuje do której tabeli się odnoszą.

Indeksy zostały utworzone dla wszystkich kluczy obcych. Dodatkowo indeksowana jest kolumna issn w encji Copernicus, ze względu na wyszukiwanie przy dodawaniu do bazy publikacji, czy czasopismo, w którym był opublikowany artykuł znajduje się na liście punktowanych czasopism. Indeksowana jest również kolumna username w encji User ze względu na korzystanie z niej za każdym razem gdy następuje logowanie użytkownika.

Wszystkie indeksy są wypisane na diagramie ERD, u dołu odpowiednich encji.

2. Diagram ERD w notacji Barkera/Oracle

3. Tablica krzyżowa

 • T1 - USER
 • T2 - LOG
 • T3 - AUTHOR
 • T4 - PUBLICATION
 • T5 - COPERNICUS
 • T6 - ACTION

4. Projekt bazy w języku SQL

CREATE SEQUENCE id_copernicus
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NO MAXVALUE NO MINVALUE CACHE 1;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS copernicus (
 id INT(11) DEFAULT NEXTVAL('id_copernicus') PRIMARY KEY,
 title VARCHAR(128) NOT NULL ,
 issn INT(11) NOT NULL ,
 points INT(11) NOT NULL ,
 UNIQUE INDEX issn_UNIQUE ON copernicus(issn ASC)
);
 
CREATE SEQUENCE id_publication
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NO MAXVALUE NO MINVALUE CACHE 1;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS publication (
 id INT(11) DEFAULT NEXTVAL('id_publication') PRIMARY KEY,
 title VARCHAR(128) NOT NULL ,
 YEAR YEAR NOT NULL ,
 author VARCHAR(128) NOT NULL ,
 journal VARCHAR(128) NOT NULL ,
 issn INT(11) NULL ,
 points INT(11) NULL ,
 bibtex_key VARCHAR(128) NOT NULL ,
 volume INT(11) NULL ,
 NUMBER INT(11) NULL ,
 pages INT(11) NULL ,
 MONTH INT(11) NULL ,
 note TEXT NULL ,
 KEY VARCHAR(128) NOT NULL ,
 INDEX fk_publication_copernicus ON publication(issn ASC);
 CONSTRAINT fk_publication_copernicus FOREIGN KEY (issn) REFERENCES copernicus(issn),
 CHECK(month>0),
 CHECK(month<13)
);
 
CREATE SEQUENCE id_author
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NO MAXVALUE NO MINVALUE CACHE 1;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS author (
 id INT(11) DEFAULT NEXTVAL('id_author') NOT NULL PRIMARY KEY ,
 name VARCHAR(128) NOT NULL ,
 surname VARCHAR(128) NOT NULL ,
 university VARCHAR(128) NOT NULL ,
 faculty VARCHAR(45) NOT NULL ,
 degree VARCHAR(45) NOT NULL ,
 publication_count INT NULL ,
 );
 
CREATE SEQUENCE id_user
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NO MAXVALUE NO MINVALUE CACHE 1;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS USER (
 id INT(11) DEFAULT NEXTVAL('id_user') NOT NULL PRIMARY KEY ,
 username VARCHAR(128) NOT NULL ,
 password VARCHAR(128) NOT NULL ,
 email VARCHAR(128) NOT NULL ,
 user_type INT(11) NOT NULL ,
 salt TINYINT NOT NULL,
 author_id INT(11) NULL ,
 UNIQUE INDEX username_UNIQUE ON USER(username),
 INDEX fk_user_author ON USER(author_id ASC),
 CONSTRAINT fk_user_autor FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES author(id)
);
 
CREATE SEQUENCE id_action
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NO MAXVALUE NO MINVALUE CACHE 1;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS action(
 id INT(11) DEFAULT NEXTVAL('id_action') NOT NULL PRIMARY KEY ,
 module VARCHAR(45) NULL ,
 controller VARCHAR(45) NULL ,
 action VARCHAR(45) NULL ,
 is_secure TINYINT(1) NULL DEFAULT 0 ,
);
 
CREATE SEQUENCE id_log
START WITH 1 INCREMENT BY 1 NO MAXVALUE NO MINVALUE CACHE 1;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS log (
 id INT(11) DEFAULT NEXTVAL('id_log') NOT NULL PRIMARY KEY ,
 log_date DATE NOT NULL ,
 HOUR TIME NOT NULL ,
 user_id INT(11) NOT NULL ,
 INDEX fk_log_user ON log(user_id ASC),
 CONSTRAINT fk_log_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES USER (id)
);
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS publication_has_author (
 publication_id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
 author_id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
 INDEX fk_publication ON USER(publication_id ASC),
 INDEX fk_author ON USER(author_id ASC),
 CONSTRAINT fk_publication FOREIGN KEY (publication_id) REFERENCES publication(id)
 CONSTRAINT fk_author FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES author(id)
);
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS action_has_user (
 action_id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
 user_id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
 INDEX fk_action ON USER(action_id ASC),
 INDEX fk_user ON USER(user_id ASC),
 CONSTRAINT fk_action FOREIGN KEY (action_id ) REFERENCES action(id)
 CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY (user_id ) REFERENCES USER(id)
);

5. Słowniki danych

Nazwa tabeli Nazwa kolumny Typ danych Rozmiar Wymagana wartość Primary Ograniczenia
Author Id Integer 11 Tak Tak 0-9
Author Name Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Author Surname Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Author University Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Author Faculty Varchar 45 Tak Nie a-zA-Z
Author Degree Varchar 45 Tak Nie a-zA-Z
Author Publication_count Integer 1 Nie Nie 0-9
User Id Varchar 128 Tak Tak a-zA-Z
User Username Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
User Password Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
User Email Varchar 128 Tak Nie [[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}]
User User_type Integer 11 Tak Nie 0-9
User Author_id Integer 11 Nie Nie 0-9
Log Id Integer 11 Tak Tak 0-9
Log Log_date Date 1 Tak Nie YYYY-MM-DD
Log Hour TIME 1 Tak Nie HH:MM:SS
Log User_id Integer 11 Tak Nie0-9
Publication_has_author Publication_id Integer 11 Tak Tak0-9
Publication_has_author Author_id Integer 11 Tak Tak0-9
Publication Id Integer 11 Tak Tak0-9
Publication Title Varchar 128 Tak Niea-zA-Z
Publication Year Year 1 Tak Nie0-9
Publication Author Varchar 128 Tak Niea-zA-Z
Publication Journal Varchar 128 Tak Niea-zA-Z
Publication Issn Integer 11 Nie Nie0-9
Publication Points Integer 11 Nie Nie0-9
Publication Bibtex_key Varchar 128 Tak Niea-zA-Z
Publication Volume Integer 11 Nie Nie0-9
Publication Number Integer 11 Nie Nie0-9
Publication Pages Integer 11 Nie Nie0-9
Publication Month Integer 11 Nie Nie0-9
Publication Note Text 1 Nie Nie0-9a-zA-Z
Publication Key Varchar 128 Nie Niea-zA-Z
Copernicus Id Integer 11 Tak Tak0-9
Copernicus Title Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Copernicus Issn Integer 11 Tak Nie 0-9
Copernicus Points Integer 11 Tak Nie 0-9
Action Id Integer 11 Tak Tak0-9
Action Module Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Action Controller Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Action Action Varchar 128 Tak Nie a-zA-Z
Action is_secure Tinyint 128 Tak Nie 0-9

6. Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel

Tabele po denormalizacji do 3NF ( każdy atrybut wtórny zależy bezpośrednio od klucza głównego):

Tabela user

id username password email user_type author_id

3NF:

user_id username password email user_type
user_id password salt

Tabela log

id log_date hour user_id

3NF:

user_id log_date hour

Tabela author

id name surname university faculty degree publication_count

3NF:

id name surname degree university publication_count
university faculty

Tabela copernicus

id issn title points

3NF:

id issn
issn title points

Tabela publication

id title points bibtex_key date_of_publication surname firstname publishing

3NF:

idtitlepointsbibtex_keyauthor
bibtex_keytitleyearauthorjournalvolumenumberpagesmonthnotekey
idauthor_idauthor

Tabela action

idmodulecontrolleraction

3NF:

idmodulecontrolleraction

Dekompozycja do BCNF - spełniona. Dekompozycja do 4NF - spełniona. Dekompozycja do 5NF - spełniona.

Dekomponując tabele do poszczególnych form powinniśmy utworzyć w bazie nowe tabele, które spełniały by ich założenia. W naszej aplikacji uznaliśmy, że jednak wygodniejszym rozwiązaniem będzie pozostawienie tabel w takiej postaci, w jakiej są.

7. Projektowanie operacji na danych

Publikacje w zależności od liczby punktów:

SELECT * FROM publication WHERE points > próg
SELECT * FROM publication WHERE points = próg
SELECT * FROM publication WHERE points < próg

Lista autorów:

SELECT * FROM author

Konkretny autor:

SELECT * FROM author WHERE author_id = szukane_id

Lista publikacji w zależności od roku wydania:

SELECT * FROM publication WHERE YEAR > szukany_rok
SELECT * FROM publication WHERE YEAR <= szukany_rok

Lista publikacji w danym piśmie naukowym:

SELECT * FROM publication WHERE issn = szukany_issn

Logowanie:

INSERT INTO log(id, log_date, HOUR, user_id) VALUES ( 231, '2012-12-03, 12, 4324 );

Edytuj publikacje:

UPDATE publication SET journal='my journal' WHERE id = 45
DELETE * FROM publication WHERE author = 'Albert Einstein'

Lista będzie uaktualniona dokładnie, gdy zadecydujemy o kryteriach filtrowania w aplikacji.

pl/dydaktyka/sbd/2012/projekty/bibliografia/logiczny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0