Informacje dotyczące realizacji projektów

 • Projekty realizowane są w grupach 3-4 osobowych. W pojedynczych przypadkach możliwa jest realizacja przez grupy 2- lub 5-osobowe.
 • Celem każdego z projektów jest stworzenie aplikacji wykorzystującej bazę danych oraz udostępniającej ustaloną na początku realizacji funkcjonalność.
 • Realizacja projektów przebiega w trzech etapach: projekt konceptualny, projekt logiczny oraz raport końcowy.
 • Dokumentację projektów umieszczamy w wiki; każda grupa (projekt) otrzymuje swoją przestrzeń nazw w systemie Wiki.
 • Każdy etap posiada ściśle określony termin oddawania - oceniana jest ostatnia wersja strony umieszczona na czas. Zmiany umieszczone po terminie oddawania mogą być uwzględnione w kolejnej „iteracji” (np. zmiany/poprawki dotyczące projektu konceptualnego - w ocenie z projektu logicznego).
 • Punkty do uzyskania i terminy zostały określone poniżej.
 • Każdy projekt musi spełniać minimalne wymagania określone poniżej.

Wymagania

Wymagania minimalne

 • Aplikacja powinna dostarczać ustaloną na etapie specyfikacji wymagań funkcjonalność. 
 • Relacyjna baza danych stworzona w ramach projektu powinna składać się co najmniej z pięciu połączonych ze sobą tabel. W szczególnych przypadkach, jasno określonych w ramach pierwszych konsultacji, baza może podlegać innym ograniczeniom (w tym łagodniejszym).
 • Klucze obce powinny być zdefiniowane w sposób jawny i mają na nie być nałożone ograniczenia.
 • W tabelach powinny być zdefiniowane indeksy, wraz z uzasadnieniem wybranej konfiguracji.

Dodatkowe punkty

Dodatkowe punkty uzyskać można za implementację nastęujących mechanizmów:

 • samozłązenia,
 • złączenia przez 2 lub więcej atrytbutów,
 • ciekawe ograniczenia na wartości jednego i kilku atrybutów,
 • triggery (wyzwalacze),
 • widoki (perspektywy),
 • jawnie zdefiniowane sekwencje,
 • transakcje (wraz ze świadomym doborem i uzasadnieniem stopnia ich izolacji),

oraz za wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz podejść do projektowania systemu i rozwiązywania problemów.

Terminy i punktacja

Etap Ostateczny termin oddawania Punktacja
Projekt konceptualny 16 listopada 2012 Max. 5 punktów
Projekt logiczny 30 listopada 2012
9 grudnia 2012
Max. 10 punktów:
- 5 punktów za poprawiony projekt konceptualny
- 5 punktów za projekt logiczny
Raport końcowy 14 grudnia 2012
19 grudnia 2012
Max. 15 punktów:
- 5 punktów za poprawiony projekt konceptualny
- 5 punktów za poprawiony projekt logiczny
- 5 punktów za raport końcowy
pl/dydaktyka/sbd/2012/informacje.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0