Lab: Więcej funkcji

Tematyka:

 • funkcje wyższego rzędu
 • składanie funkcji
 • funkcje anonimowe (lambdy)
 • funkcje: map, fold, filter

Wprowadzenie

Funkcje wyższego rzędu

 • Większość języków programowania pozwala na tworzenie funkcji, które mają dowolną liczbę argumentów, ale to jest niepotrzebne. W Haskellu wszystkie funkcje przyjmują dokładnie jeden argument, nie tracąc przy tym na ekspresywności języka. Nazywa się to rozwijaniem funkcji (ang. currying, na cześć Haskella Curry'ego; zgadnij skąd wzięła się nazwa języka „Haskell” :-D)
 • Aby to działało czynimy użytek z funkcji wyższego rzędu, czyli funkcji, które zwracają funkcje. Spotkaliśmy się z nimi już wcześniej, wróćmy do funkcji sumującej z poprzednich zajęć:
  sum2c :: Int -> Int -> Int
  sum2c m n = m + n

  to co się tutaj tak naprawdę dzieje to:

  sum2c :: Int -> (Int -> Int)

  czyli funkcja sum2c przyjmuje argument typu Int i zwraca funkcję, której typem jest Int -> Int

 • Co nam to daje?
  • Skoro po przyjęciu pierwszego argumentu zwracana jest funkcja i do niej dopiero jest aplikowany kolejny argument, poprawnym wyrażeniem będzie:
   dodaj1 :: Int -> Int
   dodaj1 = sum2c 1

   dodaj1 jest funkcją zwróconą przez sum2c 1, czyli funkcją dodającą 1 do swojego argumentu
   Takie częściowe określenie argumentów funkcji nazywa się Partial_application

  • Idźmy dalej: pamiętasz funkcję map, którą implementowaliśmy na pierwszych zajęciach? Jaki jest jej typ?
   ghci> :t map
   map :: (a -> b) -> [a] -> [b]

   dodajmy do tego brakujący nawias, aby nie było wątpliwości co tutaj się dzieje:

   map :: (a -> b) -> ([a] -> [b])

   czyli: map przyjmuje jako swój argument funkcję o typie a -> b i zwraca funkcję o typie [a] -> [b], czyli jak najbardziej możemy wywołać:

   map dodaj1 [1..10]

   nie musisz nawet tworzyć osobnej funkcji dodaj1! map może przyjąć to co jest zwrócone przez sum2c 1:

   map (sum2c 1) [1..10]

   możesz nawet pójść o krok dalej i stworzyć funkcję, która dodaje 1 do wszystkich elementów listy!

   dodaj1doListy :: [Int] -> [Int]
   dodaj1doListy = map dodaj1

Składanie funkcji

 • Co w sytuacji kiedy chcemy zrobić więcej niż jedną operację na każdym z elementów listy? Nie tylko dodać 1, ale później również pomnożyć przez 2?
 • Możemy oczywiście wykonać najpierw jedną operację na wszystkich elementach listy, a następnie drugą:
  map (* 2) (map dodaj1 [1..10])
 • Możemy też wykorzystać składanie funkcji wykonywane za pomocą operatora . (kropka). Poniższy kod robi dokładnie to samo (ale w jednej iteracji po liście):
  map ((* 2) . dodaj1) [1..10]
 • Sprawdź typ operatora . za pomocą:
  :t (.)

  czy rozumiesz ten typ?

Jeszcze trochę o funkcjach: listy, lambdy, $

 • W Haskellu mamy trzy podstawowe funkcje robiące coś na listach:
  • map – wywołuje funkcję podaną jako argument na każdym z elementów; tę funkcję już znasz
  • filter – sprawdza czy każdy z elementów spełnia zadany warunek (czy funkcja podana jako argument zwróciła True), np. możemy wybrać z listy wszystkie elementy mniejsze od 5:
   filter (<5) [1..10]
  • fold – przechodzi po wszystkich elementach, wykonując zadaną operację, a wynik zapisując do akumulatora; tak naprawdę jest to cała rodzina funkcji różniących się sposobem przechodzenia po liście – dwie podstawowe to foldl i foldr, przechodzące po liście odpowiednio od lewej i od prawej strony, np. możemy zsumować wszystkie elementy listy:
   foldl (+) 0 [1..10]

   gdzie (+) jest funkcją, a 0 jest akumulatorem, do którego będą dodawane kolejne elementy listy → ładne wyjaśnienie graficzne działania fold można znaleźć na stronie

 • Przypisywanie nazwy do każdej funkcji mija się z celem - niektóre funkcje tworzymy ad hoc do jednorazowego wykorzystania, np. do funkcji map/fold/filter i przypisywanie ich do nazwy to marnowanie zasobów (i zwiększanie długości kodu). W takiej sytuacji możemy definiować funkcje anonimowe (lambdy) – znasz je już pewnie z innych języków programowania.
  • W Haskellu lambdy rozpoczynamy od \ oraz wykorzystujemy operator ->
   -- nazwana funkcja:
   f x = x + 1
   -- dokładnie ta sama funkcjonalność zapisana jako funkcja anonimowa:
   f = \x -> x+1
  • Możemy też zdefiniować funkcję anonimową, która przyjmuje więcej niż jeden argument (tzn. funkcję, która zwraca funkcję, itd). Wracając do przykładu z funkcją sumującą:
   sum2lambda = \x y -> x + y
 • Jeżeli jeszcze tego nie pamiętasz (a już po pierwszych zajęciach powinno to się wryć w pamięć :!:) – największy priorytet w Haskellu ma spacja, czyli aplikacja argumentu do funkcji. Efektem jest to, że czasami potrzeba dużo nawiasów, aby zrealizować złożone wywołanie, aby działało zgodnie z naszymi założeniami. Z pomocą przychodzi tutaj operator $, który ma bardzo niski priorytet + co najważniejsze: jest łączony z prawej strony, a nie z lewej jak spacja. Co nam to daje? Porównaj dwa wywołania:
  • bez $ :
   sum (filter (> 10) (map (*2) [2..10])) -- f (g (z x))
  • z wykorzystaniem $ :
   sum $ filter (> 10) $ map (*2) [2..10] -- f $ g $ z x
 • Jest to tylko syntactic sugar - kod jest czytelniejszy i ładniejszy (i bardziej Haskell-way), ale nie wnosi to nowej funkcjonalności
 • Przydatne mogą być słowa kluczowe where i let → możesz o nich poczytać tutaj

Zadania

 1. Dane jest wyrażenie
  [f x | x <- lista, p x]

  Zdefiniuj własną funkcję wykorzystującą wybrane z funkcji: map, fold, filter, aby otrzymać dokładnie taki sam efekt. Aby to przetestować możesz skorzystać z poniższego kodu – funkcje mojeLiczby i mojeLiczby' powinny zwracać w efekcie dokładnie tę samą listę!

  mojeLiczby = [f x | x <- lista, p x]
         where f = \a -> 2 * a     -- f mnoży liczbę razy 2
            lista = [1..10]     -- lista początkowa
            p = \b -> b `mod` 2 == 0 -- p wybiera liczby parzyste
   
  mojeLiczby' = -- TUTAJ WPISZ SWOJĄ FUNKCJĘ!
         where f = \a -> 2 * a
            lista = [1..10]
            p = \b -> b `mod` 2 == 0
 2. Zdefiniuj funkcję anonimową, która przyjmuje jako argument operator oraz liczbę i zwraca funkcję wykonującą daną operację matematyczną. Przypisz tę funkcję do nazwy generatorOperator.
  • Nagłówek funkcji:
   generatorOperator :: (lewa -> prawa -> wynik) -> lewa -> (prawa -> wynik)
   -- funkcja przyjmuje operator, który jest typu (lewa -> prawa -> wynik)
   -- oraz lewą część operatora i zwraca funkcję, która przyjmuje prawą część operatora i zwraca wynik
  • Przykład użycia:
   ghci> dodaj3 = generatorOperator (+) 3
   ghci> dodaj3 2
   5
   ghci> podziel100 = generatorOperator (/) 100
   ghci> podziel100 8
   12.5
 3. Wykorzystując fold zdefiniuj funkcję odwracającą String.
  • Nagłówek funkcji:
   myReverse :: String -> String
  • Przykład użycia:
   ghci> myReverse "Kocham Haskella"
   "alleksaH mahcoK"
   ghci> myReverse "kobyla ma maly bok"
   "kob ylam am alybok"
 4. Napisz funkcję policzISumuj, która przyjmuje trzy argumenty: funkcję, którą ma zaaplikować do każdego z elementów listy oraz pierwszy i ostatni element zakresu dla którego ma zostać zastosowana. W wyniku funkcja zwraca sumę wyników zaaplikowania funkcji do każdego z elementów.
  • Nagłówek funkcji:
   policzISumuj :: (Int -> Int) -> Int -> Int -> Int
  • Przykład użycia:
   ghci>policzISumuj (^2) 1 10
   385
   ghci> policzISumuj (\x -> 42) 123 127
   210
 5. Wykorzystując funkcję filter oraz lambdy, stwórz funkcję wybierającą z zadanej listy liczby pierwsze.
  • Nagłówek funkcji:
   pierwsze :: [Int] -> [Int]
  • Przykład użycia:
   ghci> pierwsze [100..110]
   [101,103,107,109]
   ghci> take 15 $ pierwsze [1..]
   [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43]
 6. Korzystając ze swojej aktualnej wiedzy napisz jeszcze raz funkcję conajmniejn z poprzedniego laboratorium, ale tym razem jako jedną funkcję bez wykorzystania funkcji pomocniczych (dodatkowe utrudnienie dla zainteresowanych: zrób to bez korzystania z funkcji nub). Dla przypomnienia:
  • Nagłówek funkcji:
   conajmniejn2 :: [Int] -> Int -> [Int]
  • Przykład użycia:
   ghci> conajmniejn2 [4,5,2,5,4,3,1,3,4] 2
   [5,3,4]
   ghci> conajmniejn2 [4,5,2,5,4,3,1,3,4] 4
   []
pl/dydaktyka/pp/haskell/lab-more-funcs.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0