SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych

Grzegorz J. Nalepa 2015/10/21 12:49Antoni Ligęza 2017/11/15

Edycja 2017

1. Wprowadzenie do przedmiotu [ali+gjn; 11.10.2017]

 • Cele i sposoby realizacji;
 • Sylabus AGH; MiTBN w Syllabus AGH
 • Plan zajęć i sprawy organizacyjne;
 • Warunki zaliczenia: Mapa pojęć + Projekt NCN;
 • Autoprezentacja uczestników.

2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa. [ali; 18.10.2017]

 • Koncepcja SD, motywacja, organizacja;
 • Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;
 • Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK);
 • Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;
 • Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.

3. Przewód doktorski i warsztat naukowy [ali; 8.11.2017]

 • Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.
 • Warsztat naukowy i jego komponenty.
 • Rola opiekuna i zespołu.
 • Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.
 • Wybrane zasoby internetowe: repozytoria, bazy danych, konferencje.
 • Biblioteka Główna AGH: E-źródła
 • Mapa pojęć: przykład realizacji.

4. Warsztat naukowy - materiały pomocnicze [E-Learning; ali;15.11.2017]

5. Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN [gjn; 22.11.2017]

 • czym są badania podstawowe, regulacje prawne
 • finansowanie badań w/przez NCN
 • Konkursy na projekty: typy i harmonogram
 • Panele NCN vel szuflandia
 • konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14
 • omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM
 • tworzenie wniosku projektowego w systemie OPI OSF
 • zadanie/a domowe:
  1. założyć wniosek w OSF
  2. podłączyć redaktora pomocniczego
  3. środowisko grupowe do części merytorycznej (gdrive)
  4. szkielety dok. merytorycznych
  5. grupy/zespoły projektowe
  6. temat projektu
  7. sprawdzić stronę COP AGH wrt inf. formalnych
  8. za 2 tyg. praca na laptopach

6. Warsztat naukowy i kreatywne rozwiązywanie problemów. Mapa pojęć - prezentacje [ali; 29.11.2017]

Plan prezentacji [1-7]

7. GJN [gjn; 6.12.2017]

 • PRELUDIUM cd
 • układanie zakresu i planu prac w projekcie
 • koszty i budżet
 • narzędzia pomocnicze arkusz i edytor online
 • sprawdzenie poprawności/kompletności wniosku w systemie
 • zadanie/a domowe

8. Mapa pojęć - prezentacje i dyskusja. [ali; 13.12.2017]

Plan prezentacji [8-16]

9. GJN [gjn; 20.12.2017]

 • finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM
 • ? warsztat z narzędzi uzupełniających: LaTeX + Overleaf

10. GJN [gjn; 10.01.2018] - w fazie planowania - wishlist

 • ocena publikacji i czasopism, bibliometria, IF, H-i, etc.
 • konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS
 • recenzowanie prac naukowych, konferencje, easychair, Elsevier, EVISE, EES
 • H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania
 • nietypowe/niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc
 • narzędzia uzupełniające: vcs/git, gitlab, bitbucket
 • omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja

11. Mapa pojęć: prezentacje i dyskusja [ali; 17.01.2018] Plan prezentacji [pozostałe]

 • przykładowe problemy i propozycje kreatywnych rozwiązań

12. GJN [gjn; 24.01.2018]


Materiały pomocnicze:

Wykład 1 i 2 - slajdy

Mapa pojęć: Uczenie maszynowe

Mapa pojęć: 6 przykładów

Mapa pojęć: Przykład - grafy

Wskazówki: jak czytać i pisać pracę naukową

ABC-doktoranta: materiał do samodzielnego uzupełniania...Edycja 2015

Zajęcia

1 Powitanie

2015-10-14 → ALI

2 Wprowadzenie

2015-10-21 → GJN

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z

 • prowadzeniem badań naukowych,
 • uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej,
 • prezentacji wyników i rozwiązań.
 • krytyczną weryfikacją badań,
 • korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.

Zadania domowe:

 1. LaTeX
 2. konto w OPI
 3. zdefinowanie wybranego obszaru zainteresowań, lista problemów badawczych
 4. bitbucket

Następne zadania

 1. prezentacja + dyskusja → listopad-początek
 2. opracowanie pisemne state of the art w LaTeX → grudzień-styczeń
 3. wniosek PRELUDIUM dla NCN → listopad-styczeń
 4. dyskusja publikacji naukowych (własnych i innych)

3 Wprowadzenie i warsztat pracy

Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia.

 • Cele kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Studia doktoranckie a rozwój naukowy.
 • Studia doktoranckie w krajach UE i USA.
 • Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Regulaminy.
 • Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Kryteria przyznawania stypendiów i terminy.
 • Prawa i obowiązki studenta SD.
 • Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.

Dyskusja:

Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.

 • Instytucjonalizacja i globalizacja nauki.
 • Światowe organizacje naukowe.
 • Uniwersytety, instytuty badawcze.
 • Zespoły i grupy badawcze.

Dyskusja: Prezentacja uczestników

Nauka jako element cywilizacji, relacje przemysłu i nauki

 • Nauka w świecie i jej rola.
 • Nauka a cywilizacja, gospodarka, technologia.
 • Nauka w Polsce i na świecie, „innowacje”
 • Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki.
 • Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dyskusja:

 • rola nauki
 • powiązania cywilizacji, gospodarki, technologii
 • odkrywanie vs kreowanie
 • soliści vs orkiestry
 • innowacyjność?
 • przemysł a uczelnie
 • przemysł a badania
 • technologia o funkcjonowanie organizacji publicznych, państwowych
 • otwartość technologiczna państwa, egoverment?

Część praktyczna - wstęp do NCN Preludium

4 Praca badawcza

5 Cykl pracy badawczej

hindexpres.pdf

Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie, ocena jakości badań

Metody wyszukiwania informacji naukowej

 • Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek.
 • IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish.
 • Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania.
 • Ważniejsze formaty danych.

Konferencje, udział

 • szukanie
 • CfP
 • konferencja, workshop, multikonf
 • proces
 • easychair
 • delegacje, dwz
 • artykuły
 • geistowy kalendarz
 • post/proceedings, ksiazki
 • punkatcja

Konferencje, organizacja

 • udział w PC i OC
 • recenzje
 • easychair
 • czemu gjn nie jest w grecji

Omówienie cyklu pracy badawczej

 • Naukowiec a zespół naukowy.
 • Co produkuje naukowiec i zespół naukowy?
 • Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań.
 • Ocena jakości rezultatów badań.
 • Finansowanie badań.
 • Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.

6 Pisanie artykułów i innych dokumentów

Metodologia pisania artykułu naukowego

 • Rola artykułu naukowego.
 • Rodzaje artykułów naukowych.
 • Struktura artykułu naukowego.
 • Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie, wstęp, state_of_the_art etc.
 • Edycja artykułu naukowego.
 • Spis literatury.
 • Gdzie i jak wysłać artykuł?

Metodologia pisania innych dokumentów

 • Rozdziały w książkach, książki i dysertacje.
 • Ważniejsze oficyny wydawnicze.
 • Dysertacja doktorska: oddzielny dokument.
 • Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów.
 • Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej.
 • Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie.
 • Habilitacja i profesura.
 • Recenzje dorobku.
 • Listy referencyjne.

7 Projekty i finansowanie

Finansowanie badań naukowych

 • Grant a projekt naukowy.
 • Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. Świat. USA. Unia Europejska. Polska.
 • Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska.
 • Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.

Metodologia przygotowania projektu naukowego

 • Zalecenia ogólne.
 • Struktura projektu naukowego - ogólnie.
 • Programy narodowe.
 • Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki.
 • Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN.
 • Programy unijne.
 • Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską.
 • Terminologia angielska związana z programami unijnymi.

G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)

G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)

8 Efektywność badań

Ocena wyników badań naukowych - recenzje

 • Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa.
 • Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu.
 • Podobieństwa i różnice.
 • Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji.

Etyka w nauce

 • Prawa autorskie i problemy ich naruszania.
 • Plagiaty, fałszywe konferencje, hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce.
 • Dyskusja.

9 Strona praktyczna

 • używanie repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, DBLP, End Note i inne.`
 • portale społecznościowe a nauka: LinkedIn, Research Gate
 • recenzowanie artykułów, wybranych przez uczestników
 • prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego.
 • napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art + recenzja
 • przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
 • przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
 • praca w systemie Easychair
 • praca z systemem LaTeX
 • style art. np. Springer LNCS, IEEE, Easychair
 • CEUR
2015/10/21 12:50

Edycja 2014

Zajęcia

10 Wprowadzenie

2014-10-15 → GJN

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z

 • prowadzeniem badań naukowych,
 • uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej,
 • prezentacji wyników i rozwiązań.
 • krytyczną weryfikacją badań,
 • korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.

Zadania domowe:

 1. LaTeX
 2. konto w OPI
 3. zdefinowanie wybranego obszaru zainteresowań, lista problemów badawczych
 4. bitbucket

Następne zadania

 1. prezentacja + dyskusja → listopad-początek
 2. opracowanie pisemne state of the art w LaTeX → grudzień-styczeń
 3. wniosek PRELUDIUM dla NCN → listopad-styczeń

11 Wykładay IEEE

2014-10-22

12 Wprowadzenie i warsztat pracy

Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia.

 • Cele kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Studia doktoranckie a rozwój naukowy.
 • Studia doktoranckie w krajach UE i USA.
 • Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Regulaminy.
 • Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Kryteria przyznawania stypendiów i terminy.
 • Prawa i obowiązki studenta SD.
 • Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.

Dyskusja:

 • organizacja pracy na WEAIiIB
 • stypendia → DIY
 • prowadzenie dydaktyki
 • moduły obieralne
 • ubezpieczenie
 • udział w projektach

Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.

 • Instytucjonalizacja i globalizacja nauki.
 • Światowe organizacje naukowe.
 • Uniwersytety, instytuty badawcze.
 • Zespoły i grupy badawcze.

Dyskusja: Prezentacja uczestników

 • sylwetka
 • motywacja
 • zespół, promotor?, OPI:LudzieNauki
 • zainteresowania
 • plany i projekty

Nauka jako element cywilizacji, relacje przemysłu i nauki

 • Nauka w świecie i jej rola.
 • Nauka a cywilizacja, gospodarka, technologia.
 • Nauka w Polsce i na świecie, „innowacje”
 • Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki.
 • Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dyskusja:

 • rola nauki
 • powiązania cywilizacji, gospodarki, technologii
 • okdrywanie vs kreowanie
 • soliści vs orkiestry
 • innowacyjność?
 • przemysł a uczelnie
 • przemysł a badania
 • technologia o funkcjonowanie orgazniacji publicznych, państwowych
 • otwartość technologiczna państwa, egoverment?

Część praktyczna - wstęp do NCN Preludium

13 Praca badawcza

2014-11-05 → prof. P. Gryboś

14 Cykl pracy badawczej

:?: 2014-11-19 → GJN hindexpres.pdf

Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie, ocena jakości badań

Metody wyszukiwania informacji naukowej

 • Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek.
 • IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish.
 • Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania.
 • Ważniejsze formaty danych.

Konferencje, udział

 • szukanie
 • CfP
 • konferencja, workshop, multikonf
 • proces
 • easychair
 • delegacje, dwz
 • artykuły
 • geistowy kalendarz
 • post/proceedings, ksiazki
 • punkatcja

Konferencje, organizacja

 • udział w PC i OC
 • recenzje
 • easychair
 • czemu gjn nie jest w grecji

Omówienie cyklu pracy badawczej

 • Naukowiec a zespół naukowy.
 • Co produkuje naukowiec i zespół naukowy?
 • Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań.
 • Ocena jakości rezultatów badań.
 • Finansowanie badań.
 • Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.

15 Pisanie artykułów i innych dokumentów

prof. Gryboś 13.11.2013, 03.12.2013

Metodologia pisania artykułu naukowego

 • Rola artykułu naukowego.
 • Rodzaje artykułów naukowych.
 • Struktura artykułu naukowego.
 • Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie, wstęp, state_of_the_art etc.
 • Edycja artykułu naukowego.
 • Spis literatury.
 • Gdzie i jak wysłać artykuł?

Metodologia pisania innych dokumentów

 • Rozdziały w książkach, książki i dysertacje.
 • Ważniejsze oficyny wydawnicze.
 • Dysertacja doktorska: oddzielny dokument.
 • Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów.
 • Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej.
 • Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie.
 • Habilitacja i profesura.
 • Recenzje dorobku.
 • Listy referencyjne.

16 Projekty i finansowanie

9. Finansowanie badań naukowych

 • Grant a projekt naukowy.
 • Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. Świat. USA. Unia Europejska. Polska.
 • Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska.
 • Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.

10. Metodologia przygotowania projektu naukowego

 • Zalecenia ogólne.
 • Struktura projektu naukowego - ogólnie.
 • Programy narodowe.
 • Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki.
 • Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN.
 • Programy unijne.
 • Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską.
 • Terminologia angielska związana z programami unijnymi.

G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)

G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)

17 Efektywność badań

11. Ocena wyników badań naukowych - recenzje

 • Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa.
 • Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu.
 • Podobieństwa i różnice.
 • Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji.

12. Etyka w nauce

 • Prawa autorskie i problemy ich naruszania.
 • Plagiaty, fałszywe konferencje, hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce.
 • Dyskusja.

18 Strona praktyczna

 • używanie repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, DBLP, End Note i inne.`
 • portale społecznośćiowe a nauka: LinkedIn, Research Gate
 • recenzowanie artykułów, wybranych przez uczestników
 • prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego.
 • napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art + recenzja
 • przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
 • przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
 • praca w systemie Easychair
 • praca z systemem LaTeX
 • style art. np. Springer LNCS, IEEE, Easychair
 • CEUR
2014/10/29 13:40
pl/dydaktyka/mbn/zajecia2017.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0