SD: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych

Grzegorz J. Nalepa 2015/10/21 12:49Antoni Ligęza 2017/11/15

Edycja 2017

1. Wprowadzenie do przedmiotu [ali+gjn; 11.10.2017]

  • Cele i sposoby realizacji;
  • Sylabus AGH; MiTBN w Syllabus AGH
  • Plan zajęć i sprawy organizacyjne;
  • Warunki zaliczenia: Mapa pojęć + Projekt NCN;
  • Autoprezentacja uczestników.

2. Studia doktoranckie jako III stopień kształcenia. Studia a doktorat. Praca naukowa. [ali; 18.10.2017]

  • Koncepcja SD, motywacja, organizacja;
  • Uwarunkowania prawne; wybrane akty prawne;
  • Doktorat: koncepcja, wymagania, realizacja.
  • Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), Polska Rama Kwalifikacji (PRK);
  • Rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, przykłady zadań;
  • Mapa pojęć: zadanie do przygotowania.

3. Przewód doktorski i warsztat naukowy [ali; 8.11.2017]

  • Przewód doktorski: uwarunkowania prawne, etapy, realizacja.
  • Warsztat naukowy i jego komponenty.
  • Rola opiekuna i zespołu.
  • Dokumentowanie i ewaluacja pracy naukowej. Bibliometria.
  • Wybrane zasoby internetowe: repozytoria, bazy danych, konferencje.
  • Biblioteka Główna AGH: E-źródła
  • Mapa pojęć: przykład realizacji.

4. Warsztat naukowy - materiały pomocnicze [E-Learning; ali;15.11.2017]

5. Projekty badawcze z badań podstawowych w NCN [gjn; 22.11.2017]

  • czym są badania podstawowe, regulacje prawne
  • finansowanie badań w/przez NCN
  • Konkursy na projekty: typy i harmonogram
  • Panele NCN vel szuflandia
  • konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14
  • omówienie specyfiki konkursu PRELUDIUM
  • tworzenie wniosku projektowego w systemie OPI OSF
  • zadanie/a domowe:
    1. założyć wniosek w OSF
    2. podłączyć redaktora pomocniczego
    3. środowisko grupowe do części merytorycznej (gdrive)
    4. szkielety dok. merytorycznych
    5. grupy/zespoły projektowe
    6. temat projektu
    7. sprawdzić stronę COP AGH wrt inf. formalnych
    8. za 2 tyg. praca na laptopach

6. Warsztat naukowy i kreatywne rozwiązywanie problemów. Mapa pojęć - prezentacje [ali; 29.11.2017]

Plan prezentacji [1-7]

7. GJN [gjn; 6.12.2017]

  • PRELUDIUM cd
  • układanie zakresu i planu prac w projekcie
  • koszty i budżet
  • narzędzia pomocnicze arkusz i edytor online
  • sprawdzenie poprawności/kompletności wniosku w systemie
  • zadanie/a domowe

8. Mapa pojęć - prezentacje i dyskusja. [ali; 13.12.2017]

Plan prezentacji [8-16]

9. GJN [gjn; 20.12.2017]

  • finalizacja omawiania wniosku PRELUDIUM
  • ? warsztat z narzędzi uzupełniających: LaTeX + Overleaf

10. GJN [gjn; 10.01.2018] - w fazie planowania - wishlist

  • ocena publikacji i czasopism, bibliometria, IF, H-i, etc.
  • konferencje i warsztaty, wybór, workflow, easychair, publikacje, CEUR-WS
  • recenzowanie prac naukowych, konferencje, easychair, Elsevier, EVISE, EES
  • H2020, omówienie programu, specyfika wybranych konkursów i schematów finansowania
  • nietypowe/niszowe konkursy i agencje, AAL, CHIST-ERA, COST, etc
  • narzędzia uzupełniające: vcs/git, gitlab, bitbucket
  • omówienie własnych artykułów i badań: tekst+prezentacja

11. Mapa pojęć: prezentacje i dyskusja [ali; 17.01.2018] Plan prezentacji [pozostałe]

  • przykładowe problemy i propozycje kreatywnych rozwiązań

12. GJN [gjn; 24.01.2018]


Materiały pomocnicze:

Wykład 1 i 2 - slajdy

Mapa pojęć: Uczenie maszynowe

Mapa pojęć: 6 przykładów

Mapa pojęć: Przykład - grafy

Wskazówki: jak czytać i pisać pracę naukową

ABC-doktoranta: materiał do samodzielnego uzupełniania...Edycja 2015

Zajęcia

1 Powitanie

2015-10-14 → ALI

2 Wprowadzenie

2015-10-21 → GJN

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z

  • prowadzeniem badań naukowych,
  • uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej,
  • prezentacji wyników i rozwiązań.
  • krytyczną weryfikacją badań,
  • korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.

Zadania domowe:

  1. LaTeX
  2. konto w OPI
  3. zdefinowanie wybranego obszaru zainteresowań, lista problemów badawczych
  4. bitbucket

Następne zadania

  1. prezentacja + dyskusja → listopad-początek
  2. opracowanie pisemne state of the art w LaTeX → grudzień-styczeń
  3. wniosek PRELUDIUM dla NCN → listopad-styczeń
  4. dyskusja publikacji naukowych (własnych i innych)

3 Wprowadzenie i warsztat pracy

Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia.

  • Cele kształcenia na studiach doktoranckich.
  • Studia doktoranckie a rozwój naukowy.
  • Studia doktoranckie w krajach UE i USA.
  • Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich.
  • Regulaminy.
  • Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Kryteria przyznawania stypendiów i terminy.
  • Prawa i obowiązki studenta SD.
  • Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.

Dyskusja:

Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.

  • Instytucjonalizacja i globalizacja nauki.
  • Światowe organizacje naukowe.
  • Uniwersytety, instytuty badawcze.
  • Zespoły i grupy badawcze.

Dyskusja: Prezentacja uczestników

Nauka jako element cywilizacji, relacje przemysłu i nauki

  • Nauka w świecie i jej rola.
  • Nauka a cywilizacja, gospodarka, technologia.
  • Nauka w Polsce i na świecie, „innowacje”
  • Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki.
  • Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dyskusja:

  • rola nauki
  • powiązania cywilizacji, gospodarki, technologii
  • odkrywanie vs kreowanie
  • soliści vs orkiestry
  • innowacyjność?
  • przemysł a uczelnie
  • przemysł a badania
  • technologia o funkcjonowanie organizacji publicznych, państwowych
  • otwartość technologiczna państwa, egoverment?

Część praktyczna - wstęp do NCN Preludium

4 Praca badawcza

5 Cykl pracy badawczej

hindexpres.pdf

Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie, ocena jakości badań

Metody wyszukiwania informacji naukowej

  • Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek.
  • IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish.
  • Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania.
  • Ważniejsze formaty danych.

Konferencje, udział

  • szukanie
  • CfP
  • konferencja, workshop, multikonf
  • proces
  • easychair
  • delegacje, dwz
  • artykuły
  • geistowy kalendarz
  • post/proceedings, ksiazki
  • punkatcja

Konferencje, organizacja

  • udział w PC i OC
  • recenzje
  • easychair
  • czemu gjn nie jest w grecji

Omówienie cyklu pracy badawczej

  • Naukowiec a zespół naukowy.
  • Co produkuje naukowiec i zespół naukowy?
  • Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań.
  • Ocena jakości rezultatów badań.
  • Finansowanie badań.
  • Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.

6 Pisanie artykułów i innych dokumentów

Metodologia pisania artykułu naukowego

  • Rola artykułu naukowego.
  • Rodzaje artykułów naukowych.
  • Struktura artykułu naukowego.
  • Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie, wstęp, state_of_the_art etc.
  • Edycja artykułu naukowego.
  • Spis literatury.
  • Gdzie i jak wysłać artykuł?

Metodologia pisania innych dokumentów

  • Rozdziały w książkach, książki i dysertacje.
  • Ważniejsze oficyny wydawnicze.
  • Dysertacja doktorska: oddzielny dokument.
  • Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów.
  • Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej.
  • Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie.
  • Habilitacja i profesura.
  • Recenzje dorobku.
  • Listy referencyjne.

7 Projekty i finansowanie

Finansowanie badań naukowych

  • Grant a projekt naukowy.
  • Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. Świat. USA. Unia Europejska. Polska.
  • Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska.
  • Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.

Metodologia przygotowania projektu naukowego

  • Zalecenia ogólne.
  • Struktura projektu naukowego - ogólnie.
  • Programy narodowe.
  • Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki.
  • Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN.
  • Programy unijne.
  • Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską.
  • Terminologia angielska związana z programami unijnymi.

G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)

G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)

8 Efektywność badań

Ocena wyników badań naukowych - recenzje

  • Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa.
  • Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu.
  • Podobieństwa i różnice.
  • Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji.

Etyka w nauce

  • Prawa autorskie i problemy ich naruszania.
  • Plagiaty, fałszywe konferencje, hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce.
  • Dyskusja.

9 Strona praktyczna

  • używanie repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, DBLP, End Note i inne.`
  • portale społecznościowe a nauka: LinkedIn, Research Gate
  • recenzowanie artykułów, wybranych przez uczestników
  • prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego.
  • napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art + recenzja
  • przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
  • przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
  • praca w systemie Easychair
  • praca z systemem LaTeX
  • style art. np. Springer LNCS, IEEE, Easychair
  • CEUR
2015/10/21 12:50

Edycja 2014

Zajęcia

10 Wprowadzenie

2014-10-15 → GJN

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z

  • prowadzeniem badań naukowych,
  • uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej,
  • prezentacji wyników i rozwiązań.
  • krytyczną weryfikacją badań,
  • korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.

Zadania domowe:

  1. LaTeX
  2. konto w OPI
  3. zdefinowanie wybranego obszaru zainteresowań, lista problemów badawczych
  4. bitbucket

Następne zadania

  1. prezentacja + dyskusja → listopad-początek
  2. opracowanie pisemne state of the art w LaTeX → grudzień-styczeń
  3. wniosek PRELUDIUM dla NCN → listopad-styczeń

11 Wykładay IEEE

2014-10-22

12 Wprowadzenie i warsztat pracy

Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia.

  • Cele kształcenia na studiach doktoranckich.
  • Studia doktoranckie a rozwój naukowy.
  • Studia doktoranckie w krajach UE i USA.
  • Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich.
  • Regulaminy.
  • Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Kryteria przyznawania stypendiów i terminy.
  • Prawa i obowiązki studenta SD.
  • Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.

Dyskusja:

  • organizacja pracy na WEAIiIB
  • stypendia → DIY
  • prowadzenie dydaktyki
  • moduły obieralne
  • ubezpieczenie
  • udział w projektach

Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.

  • Instytucjonalizacja i globalizacja nauki.
  • Światowe organizacje naukowe.
  • Uniwersytety, instytuty badawcze.
  • Zespoły i grupy badawcze.

Dyskusja: Prezentacja uczestników

  • sylwetka
  • motywacja
  • zespół, promotor?, OPI:LudzieNauki
  • zainteresowania
  • plany i projekty

Nauka jako element cywilizacji, relacje przemysłu i nauki

  • Nauka w świecie i jej rola.
  • Nauka a cywilizacja, gospodarka, technologia.
  • Nauka w Polsce i na świecie, „innowacje”
  • Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki.
  • Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dyskusja:

  • rola nauki
  • powiązania cywilizacji, gospodarki, technologii
  • okdrywanie vs kreowanie
  • soliści vs orkiestry
  • innowacyjność?
  • przemysł a uczelnie
  • przemysł a badania
  • technologia o funkcjonowanie orgazniacji publicznych, państwowych
  • otwartość technologiczna państwa, egoverment?

Część praktyczna - wstęp do NCN Preludium

13 Praca badawcza

2014-11-05 → prof. P. Gryboś

14 Cykl pracy badawczej

:?: 2014-11-19 → GJN hindexpres.pdf

Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie, ocena jakości badań

Metody wyszukiwania informacji naukowej

  • Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek.
  • IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish.
  • Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania.
  • Ważniejsze formaty danych.

Konferencje, udział

  • szukanie
  • CfP
  • konferencja, workshop, multikonf
  • proces
  • easychair
  • delegacje, dwz
  • artykuły
  • geistowy kalendarz
  • post/proceedings, ksiazki
  • punkatcja

Konferencje, organizacja

  • udział w PC i OC
  • recenzje
  • easychair
  • czemu gjn nie jest w grecji

Omówienie cyklu pracy badawczej

  • Naukowiec a zespół naukowy.
  • Co produkuje naukowiec i zespół naukowy?
  • Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań.
  • Ocena jakości rezultatów badań.
  • Finansowanie badań.
  • Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.

15 Pisanie artykułów i innych dokumentów

prof. Gryboś 13.11.2013, 03.12.2013

Metodologia pisania artykułu naukowego

  • Rola artykułu naukowego.
  • Rodzaje artykułów naukowych.
  • Struktura artykułu naukowego.
  • Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie, wstęp, state_of_the_art etc.
  • Edycja artykułu naukowego.
  • Spis literatury.
  • Gdzie i jak wysłać artykuł?

Metodologia pisania innych dokumentów

  • Rozdziały w książkach, książki i dysertacje.
  • Ważniejsze oficyny wydawnicze.
  • Dysertacja doktorska: oddzielny dokument.
  • Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów.
  • Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej.
  • Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie.
  • Habilitacja i profesura.
  • Recenzje dorobku.
  • Listy referencyjne.

16 Projekty i finansowanie

9. Finansowanie badań naukowych

  • Grant a projekt naukowy.
  • Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. Świat. USA. Unia Europejska. Polska.
  • Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska.
  • Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.

10. Metodologia przygotowania projektu naukowego

  • Zalecenia ogólne.
  • Struktura projektu naukowego - ogólnie.
  • Programy narodowe.
  • Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki.
  • Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN.
  • Programy unijne.
  • Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską.
  • Terminologia angielska związana z programami unijnymi.

G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)

G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)

17 Efektywność badań

11. Ocena wyników badań naukowych - recenzje

  • Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa.
  • Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu.
  • Podobieństwa i różnice.
  • Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji.

12. Etyka w nauce

  • Prawa autorskie i problemy ich naruszania.
  • Plagiaty, fałszywe konferencje, hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce.
  • Dyskusja.

18 Strona praktyczna

  • używanie repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, DBLP, End Note i inne.`
  • portale społecznośćiowe a nauka: LinkedIn, Research Gate
  • recenzowanie artykułów, wybranych przez uczestników
  • prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego.
  • napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art + recenzja
  • przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
  • przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
  • praca w systemie Easychair
  • praca z systemem LaTeX
  • style art. np. Springer LNCS, IEEE, Easychair
  • CEUR
2014/10/29 13:40
pl/dydaktyka/mbn/zajecia2017.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0