Zajęcia

1 Powitanie

2015-10-14 → ALI

2 Wprowadzenie

2015-10-21 → GJN

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z

 • prowadzeniem badań naukowych,
 • uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej,
 • prezentacji wyników i rozwiązań.
 • krytyczną weryfikacją badań,
 • korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.

Zadania domowe:

 1. LaTeX
 2. konto w OPI
 3. zdefinowanie wybranego obszaru zainteresowań, lista problemów badawczych
 4. bitbucket

Następne zadania

 1. prezentacja + dyskusja → listopad-początek
 2. opracowanie pisemne state of the art w LaTeX → grudzień-styczeń
 3. wniosek PRELUDIUM dla NCN → listopad-styczeń
 4. dyskusja publikacji naukowych (własnych i innych)

3 Wprowadzenie i warsztat pracy

Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia.

 • Cele kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Studia doktoranckie a rozwój naukowy.
 • Studia doktoranckie w krajach UE i USA.
 • Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Regulaminy.
 • Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Kryteria przyznawania stypendiów i terminy.
 • Prawa i obowiązki studenta SD.
 • Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.

Dyskusja:

Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.

 • Instytucjonalizacja i globalizacja nauki.
 • Światowe organizacje naukowe.
 • Uniwersytety, instytuty badawcze.
 • Zespoły i grupy badawcze.

Dyskusja: Prezentacja uczestników

Nauka jako element cywilizacji, relacje przemysłu i nauki

 • Nauka w świecie i jej rola.
 • Nauka a cywilizacja, gospodarka, technologia.
 • Nauka w Polsce i na świecie, „innowacje”
 • Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki.
 • Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dyskusja:

 • rola nauki
 • powiązania cywilizacji, gospodarki, technologii
 • odkrywanie vs kreowanie
 • soliści vs orkiestry
 • innowacyjność?
 • przemysł a uczelnie
 • przemysł a badania
 • technologia o funkcjonowanie organizacji publicznych, państwowych
 • otwartość technologiczna państwa, egoverment?

Część praktyczna - wstęp do NCN Preludium

4 Praca badawcza

5 Cykl pracy badawczej

hindexpres.pdf

Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie, ocena jakości badań

Metody wyszukiwania informacji naukowej

 • Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek.
 • IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish.
 • Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania.
 • Ważniejsze formaty danych.

Konferencje, udział

 • szukanie
 • CfP
 • konferencja, workshop, multikonf
 • proces
 • easychair
 • delegacje, dwz
 • artykuły
 • geistowy kalendarz
 • post/proceedings, ksiazki
 • punkatcja

Konferencje, organizacja

 • udział w PC i OC
 • recenzje
 • easychair
 • czemu gjn nie jest w grecji

Omówienie cyklu pracy badawczej

 • Naukowiec a zespół naukowy.
 • Co produkuje naukowiec i zespół naukowy?
 • Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań.
 • Ocena jakości rezultatów badań.
 • Finansowanie badań.
 • Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.

6 Pisanie artykułów i innych dokumentów

Metodologia pisania artykułu naukowego

 • Rola artykułu naukowego.
 • Rodzaje artykułów naukowych.
 • Struktura artykułu naukowego.
 • Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie, wstęp, state_of_the_art etc.
 • Edycja artykułu naukowego.
 • Spis literatury.
 • Gdzie i jak wysłać artykuł?

Metodologia pisania innych dokumentów

 • Rozdziały w książkach, książki i dysertacje.
 • Ważniejsze oficyny wydawnicze.
 • Dysertacja doktorska: oddzielny dokument.
 • Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów.
 • Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej.
 • Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie.
 • Habilitacja i profesura.
 • Recenzje dorobku.
 • Listy referencyjne.

7 Projekty i finansowanie

Finansowanie badań naukowych

 • Grant a projekt naukowy.
 • Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. Świat. USA. Unia Europejska. Polska.
 • Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska.
 • Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.

Metodologia przygotowania projektu naukowego

 • Zalecenia ogólne.
 • Struktura projektu naukowego - ogólnie.
 • Programy narodowe.
 • Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki.
 • Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN.
 • Programy unijne.
 • Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską.
 • Terminologia angielska związana z programami unijnymi.

G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)

G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)

8 Efektywność badań

Ocena wyników badań naukowych - recenzje

 • Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa.
 • Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu.
 • Podobieństwa i różnice.
 • Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji.

Etyka w nauce

 • Prawa autorskie i problemy ich naruszania.
 • Plagiaty, fałszywe konferencje, hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce.
 • Dyskusja.

9 Strona praktyczna

 • używanie repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, DBLP, End Note i inne.`
 • portale społecznościowe a nauka: LinkedIn, Research Gate
 • recenzowanie artykułów, wybranych przez uczestników
 • prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego.
 • napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art + recenzja
 • przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
 • przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
 • praca w systemie Easychair
 • praca z systemem LaTeX
 • style art. np. Springer LNCS, IEEE, Easychair
 • CEUR
pl/dydaktyka/mbn/zajecia2015.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0