Dynamiczne zarządzanie pamięcią i operacje na plikach

Writing in C or C++ is like running a chain saw with all the safety guards removed

Do ukończenia tego laboratorium wymagana jest znajomość wskaźników i referencji z C. Jeżeli ktoś nie czuje się w tym temacie na siłach, w laboratorium Wskaźniki i referencje przygotowane zostało krótkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Refaktoryzacja kodu

Refaktoryzacja polega na ulepszeniu kodu bez zmiany jego zachowania. Np. zmiany nazwy funkcji w celu wyjaśnienia jej działania (zamist bool pal(std::string s) lepszą nazwą będzie bool IsPalindrome(std::string single_word_phrase)) Refaktoryzacje mogą też przyspieszyć pisanie kodu, początkowo kod można napisać w postaci jednej dłużej metody a następnie powykrawać z niego podprocedury w celu poprawy jego czytelności i modułowości

void ScheduleAppointment(const std::string &customer, const std::string &room, const std::string &when) {
  std::regex valid_customer {R"(\w+ \w+)"};
 if ( !std::regex_match(customer,valid_customer) ) {
  return;
 }
 std::regex valid_room {R"([A-Z]-\d{3})"};
 if ( !std::regex_match(room,valid_room)) {
  return;
 }
 std::regex valid_when {R"(\d{2}:\d{2})"};
 if ( !std::regex_match(when,valid_when)) {
  return;
 }
 
 Room *found_room = nullptr;
 for (auto &r : rooms) {
  if (r.Name() == room) {
   found_room = &r;
  }
 }
 ...
}

po refaktoryzacji kod mógłby wyglądać następująco:

bool IsValid(const std::string &str, const std::regex &validator) {
  return std::regex_match(str, validator);
}
...
bool IsValidCustomer(const std::string &customer) {
  std::regex valid_customer {R"(\w+ \w+)"};
  return IsValid(customer,valid_customer);
}
 
Room FindRoom(const std::string &room) {
  for (auto &r : rooms) {
  if (r.Name() == room) {
   return r;
  }
  } 
  return {};
}
 
void ScheduleAppointment(const std::string &customer, const std::string &room, const std::string &when) {
 if ( !IsValidCustomer(customer) ) {
  return;
 }
 if ( !IsValidRoom(room)) {
  return;
 }
 if ( !IsValidWhen(when)) {
  return;
 }
 
 Room found_room = FindRoom(room);
 ...
}

Zapoznać się z możliwościami automatycznej refaktoryzacji pod linkiem do 8 min 30 s.

Dynamiczne zarządzanie pamięcią

Często zdarza się, że nie jesteśmy w stanie z góry przewidzieć ile pamięci będzie potrzebował nasz program do poprawnego działania. Na przykład w prostym kalkulatorze macierzowym nie można z góry ustalić wymiarów tablicy przechowującej macierz ani z góry ustalić ile takich tablic-macierzy będzie występować w równaniu!

Jedynym rozwiązaniem jest tworzenie nowych macierzy o ustalonych wymiarach podczas działania programu.

Wskaźniki i alokacja pamięci

Wraz z dynamiczną alokacją pamięci idą w parze wskaźniki. Pamięć zawsze alokowana jest pod jakimś adresem. A zmienne przechowujące adres i pozwalające się dostać do danych w niej przechowywanych, to właśnie wskaźniki.

Operator new

Operator new jest ekwiwalentem znanej z C funkcji malloc ale dużo potężniejszym. Wynikiem zwracanym przez operator new jest wskaźnik do zaalokowanej pamięci

Przykład dynamicznego tworzenia zmiennych:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(void){
  char* ptr = new char;  //Stworzy zmienną typu char
  int* tab = new int[10]; //Stworzy tablicę typu int o rozmiarze 10
 
  // NIEPOPRAWNIE!!!
  int** tab2d = new int[10][10];
}

Operator delete

Operator delete działa podobnie jak funkcja free znana z C. Pamięć w momencie kiedy nie jest już wykorzystywana przez program powinna być zwolniona. Przykład dynamicznego tworzenia i usuwania zmiennych:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(void){
  char* ptr = new char;  //Stworzy zmienną typu char
  int* tab = new int[10]; //Stworzy tablicę typu int o rozmiarze 10
 
  // Tutaj znajdują się operacje na zmiennych
 
  delete ptr;
  delete [] tab;
 
  // NIEPOPRAWNIE!!
  // Jeśli tab2d jest poprawnie zaalokowaną tablica dwuwymiarową
  // nie można zwolnić pamięci w następujący sposób
  delete [][] tab2d;
}

Niestety należy pamiętać o tym by zwolnić pamięć przydzieloną inaczej uzyskujemy wyciek pamięci i program w trakcie działania zaczyna zużywać coraz więcej pamięci operacyjnej mimo, że już jej i tak nigdy nie użyje! Sprawa też nie jest taka prosta, bo nie zawsze wiadomo, czy pewne elementy nie są już na pewno przez nikogo używane.

Brak wartości

W C++11 nie używamy już makra NULL zostało dodane specjalne słowo kluczowe reprezentujące pusty wskaźnik nullptr

int *v = nullptr;
delete v;

Ale jest nadzieja - zautomatyzowane zarządzanie pamięcią część pierwsza

Jedną z możliwości automatycznego zarządzania pamięcią jest oddelegowanie tego zadania do kontenerów zdefiniowanych w bibliotece standardowej, które automatycznie zwolnią pamięć jeśli przestanie ona być używana.

Vector

Jednym z takich kontenerów jest tablica rozszerzalna vector, zapoznać się z dokumentacją uruchomić przykłady podane w dokumentacji przez run code i przyglądnąć się dokumentacji funkcji:

 • emplace_back
 • pop_back
 • clear

Przenalizować poniższy kod:

#include <iostream>
#include <vector>
 
using std::cout;
using std::endl;
using std::vector;
 
void PrintVector(const vector<int> &v) {
  bool first = true;
  for(auto n : v) {
    if (!first) {
      cout<< ", ";
    } else {
      first = false;
    }
    cout << n;
 
  }
  cout<<endl;
}
 
int main()
{
  // Create a vector containing integers
  vector<int> v = {7, 5, 16, 8};
 
  cout << "initilized with 4 numbers"<<endl;
  PrintVector(v);
 
  // Add two more integers to vector
  v.emplace_back(25);
  v.emplace_back(13);
  cout << "after 2 more inserted"<<endl;
  PrintVector(v);
 
  //copy of the value inside vector
  for (auto n : v) {
    ++n;
  }
 
  cout << "BUT: after incrementation"<<endl;
  PrintVector(v);
 
  //reference to the value inside vector, therefore one can change the value
  for (auto &n : v) {
    ++n;
  }
  cout << "and again... can you spot the difference?"<<endl;
  PrintVector(v);
}

Run code

Map

Tablica asocjacyjna, która pozwala zaadresować dowolny element innym typem, niekoniecznie tylko liczbą naturalną.

#include <iostream>
#include <map>
 
using std::cout;
using std::endl;
using std::map;
 
void PrintMap(const map<char,int> &v) {
  bool first = true;
  for(const auto &n : v) {
    if (!first) {
      cout<< ", ";
    } else {
      first = false;
    }
    cout << n.first << " -> " << n.second;
 
  }
  cout<<endl;
}
 
int main()
{
  // Create a vector containing integers
  map<char, int> v = {{'a',17}, {'c',-2}, {'g',67}, {'z',13}};
 
  cout << "initilized with 4 numbers"<<endl;
  PrintMap(v);
 
  // Add two more integers to vector
  v.emplace('h',25);
  v.emplace('$',13);
  cout << "after 2 more inserted"<<endl;
  PrintMap(v);
 
  //copy of the value inside vector
  for (const auto &n : v) {
    //Compilation error
    //++n.second;
  }
 
  cout << "BUT: after incrementation"<<endl;
  PrintMap(v);
 
  //reference to the value inside vector, therefore one can change the value
  for (auto &n : v) {
    ++n.second;
  }
  cout << "and again... can you spot the difference?"<<endl;
  PrintMap(v);
}

Run code

Operacje na plikach

Operacje na plikach wykonywane są w C++ przy użyciu strumieni - analogicznie jak operacja czytania z klawiatury i wypisywania na ekran.

Należy pamiętać o tym, że każdy plik, który został otwarty, powinien zostać również zamknięty, kiedy korzystanie z niego nie jest już potrzebne.

Biblioteka fstream

Obiekty strumieni służące do odczytu i zapisu do pliku znajdują się w pliku nagłówkowym <fstream>. Biblioteka ta zawiera dwa obiekty strumieni analogiczne do obiektów cin i cout:

 • ifstream - służący do odczytu z pliku (input-file-stream)
 • ofstream - służący do zapisu do pliku (output-file-stream).

Czytanie z pliku

Przykład wczytywania pliku wyraz po wyrazie:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
 
int main(void){
 ifstream myfile("file.txt");
 char word[64];
 
 if(!myfile)
  cout << "Nie można otworzyć pliku!" << endl;
 
 while(myfile >> word)
  cout << word;
 
 myfile.close();
 return 0;
}

Przykład wczytywania pliku linia po linii:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
 
int main(void){
 ifstream myfile("file.txt");
 char line[256];
 
 if(!myfile)
  cout << "Nie można otworzyć pliku!" << endl;
 
 while(!myfile.eof()){
  myfile.getline(line,256);
  cout << line;
 }
 
 myfile.close();
 return 0;
}

Zapisywanie do pliku

Przykład dopisywania do pliku:

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
 
int main () {
 
 // Aby zrozumieć zapis: ios_base::in | ios_base::app
 // Zobacz kolejny podrozdział
 ofstream myfile ("file.txt", ios_base::in | ios_base::app);
 
 if(!myfile)
  cout << "Nie można otworzyć pliku!" << endl;
 
 myfile << "Tekst zapisany w pliku" << endl;
 
 myfile.close();
 
 return 0;
}

Otwieranie pliku w różnych trybach

Plik można otworzyć w 6 różnych trybach; kombinacje trybów też są możliwe.

Wartość flagiZnaczenie
ios_base::app(append) Ustawia wskaźnik pozycji strumienia na samym końcu strumienia. Służy do dopisywania do pliku.
ios_base::ate(at end) Ustawia wskaźnik pozycji strumienia na samym końcu pliku.
ios_base::binary(binary) Traktuje strumień jako strumień binarny a nie tekstowy
ios_base::in(input) Umożliwia zapis do pliku
ios_base::out(output) Umożliwia odczyt z liku
ios_base::trunc(truncate) Jeśli otwierany pli posiadał jakąś zawartość, jest ona pomijana i wskaźnik pozycji w strumieniu jest ustawiany na początku pliku.

Otwieranie strumienia ifstream z opcją ios_base::out mija się z celem. Do strumieni, które mają służyć zarówno zapisowi jak i odczytowi, stosuje się ogólną postać strumienia o nazwie fstream.

 fstream file("file.txt", ios_base::in | ios_base::out | ios_base:app);

Ćwiczenia

 1. Zrefaktoryzować kod metod factorial, reverse i is_palindrome tak, żeby nawiązywały do konwencji, że nazwa funkcji jest pisana jako NazwaFunkcjiCamelCase, skorzystać z narzędzia do refaktoryzacji wbudowanego w CLion: najechać na metodę kursorem wybrać z menu Refactor→Rename… (SHIFT+F6).
 2. [1 plus] W sekcji Wskaźniki i alokacja pamięci zostało powiedziane, że nie można utworzyć tablicy wielowymiarowej prostym poleceniem int * *tab = new int[10][10]. Przeanalizuj rysunek poniżej i zastanów się dlaczego tak jest. Następnie napisz program który będzie pobierał od użytkownika wymiary tablicy i dynamicznie alokował pamięć dla niej. Napisz funkcję która będzie uzupełniała tablicę kolejnymi liczbami całkowitymi (tak jak na rysunku) i osobną funkcję do wyświetlania tablicy. Czy można do tego wykorzystać funkcje napisane na poprzednich laboratoriach nie modyfikując ich? Pamiętaj o poprawnym zwolnieniu pamięci! Tablica wskaźników. Zadanie zostało podzielone na kroki: (step1,step2,…). Ukończenie pierwszego i drugiego kroku jest wymagane do zaliczenia ćwiczenia.
  • Moduł: array2d
  • Pliki z implementacją: Array2D.h/cpp
  • Sygnatura metody:
   int **Array2D(int n_rows, int n_columns);
   void DeleteArray2D(int **array, int n_rows, int n_columns);
  • W kroku nr 3 należy przeprowadzić refaktoryzację metody Array2D
  • uruchomienie testów: ALT+SHIFT+F10 → lab1_reverse_string_tests
 3. [2 punkty] Napisz program, który będzie implementować algorytm szyfrujący Polibiusza. Program powinien przyjmować trzy parametry: nazwę pliku wejściowego, nazwę pliku wyjściowego oraz 1 w przypadku gdy plik wejściowy ma zostać zaszyfrowany lub 0, gdy ma zostać odszyfrowany. Wynik szyfrowania/deszyfrowania powinien znaleźć się w pliku wyjściowym podanym jako parametr.
  Przykład uruchomienia programu:
  ./program plik-tekst.txt plik-szyfr.txt 1
  • Moduł: polybius
  • Pliki z implementacją: Polybius.h/cpp
  • Sygnatury metod:
   std::string PolybiusCrypt(std::string message);
   std::string PolybiusDecrypt(std::string crypted);
  • Pliki nagłówkowe:
   #include <string>
 4. [2 plusy] Wykorzystując strukturę danych (struct) znaną jeszcze z języka C, należy zaimplementować listę jednokierunkową zdolną przechowywać liczby całkowite w swoich węzłach. UWAGA: jest to ćwiczenie tylko techniczne, w standardowej bibliotece istnieje forward_list zdolna przechowywać dowolny typ.
  • Moduł: simpleforwardlist
  • Pliki z implementacją: SimpleForwardList.h/cpp
  • Sygnatury metod:
   ForwardList *CreateNode(int value);
   void DestroyList(ForwardList *list);
  • Sygnatury metod z kroku drugiego i trzeciego:
   ForwardList *PushFront(ForwardList *list, int value);
   void Append(ForwardList *list, ForwardList *tail);
 5. [2 plusy + 2 punkty] Napisz program, który jest w stanie wyliczyć największy iloczyn k liczb z podanych n liczb na wejściu. Uwaga - Program ma mieć złożoność obliczeniową maksymalnie O(n k) - innymi słowy, przegląda tablicę tylko raz - od początku do końca i zwraca wynik (dla każdej napotkanej liczby może jednak wykonać k operacji) ! Do zaliczenia zadania wystarczy, że program przejdzie pierwszy etap, tzn. k jest ustalone na 2 (maksymalny iloczyn dokładnie dwóch liczb) i wszystkie podane liczby są nieujemne. Kolejne etapy komplikują problem, są za dodatkowe punkty.
  • Moduł: greatestproduct
  • Pliki z implementacją: GreatestProduct.h/cpp
  • Sygnatura metody:
   int GreatestProduct(const std::vector<int> &numbers, int k);
  • Pliki nagłówkowe:
   #include <vector>
  • Wskazówki:
   //po obiekcie vector można iterować w pętli for
   for (int v : numbers) {
    //zmienna v przyjuje kolejne wartości elementów zawartych w tablicy
   } 
   std::vector<int> another_vector; //utworzenie nowej tablicy rozszerzalnej
   another_vector.push_back(17); //wstawienie na sam koniec nowego elementu (pamięć jest przydzielana automatycznie!)
   if (anotehr_vector.size() > 0) //vector można odpytać o wielkość
  • W kroku nr 3 należy przeprowadzić refaktoryzację metody Array2D
 6. [3 punkty] Łamanie hasła (lub wersja interaktywna z kilkoma test cases: https://www.hackerrank.com/contests/projecteuler/challenges/euler059. W przypadku testów zostanie podany kryptogram (zaszyfrowana wiadomość), w postaci tablicy znaków (std::vector<char>), długość klucza (w prostszej wersji można założyć, że będzie równa 3) i słownik zawierający około 100 najpopularniejszych wyrazów języka angielskiego na podstawie
  • Moduł: xorcypherbreaker
  • Pliki z implementacją: XorCypherBreaker.h/cpp
  • Sygnatura metody:
   std::string XorCypherBreaker(const std::vector<char> &cryptogram,
              int key_length,
              const std::vector<string> &dictionary);
  • Pliki nagłówkowe:
   #include <string>
   #include <vector>
  • Wskazówki:
   #include <algorithm>
   using std::find;
   using std::vector;
   using std::string;
    
   vector<string> dictionary {"the","of"};
    
   //THERE ARE BETTER WAYS TO LOOK FOR A WORD BUT IT WORKS
   if (find(dictionary.begin(),dictionary.end(),"of") != dictionary.end()) {
     //FOUND!
   }
pl/dydaktyka/jimp2/2017/labs/pamiec-i-pliki.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0