Dostęp do danych GPS w Androidzie

Ambient Profile

Zintegruj program GPS Tracker z projektem GUI Ambient Profile, tak aby:

 • Pierwszy fragment (Status) umożliwiał włączanie i wyłączanie usługi śledzenia.
 • Drugi fragment (Profiles) wyświetlał listę profili jakie użytkownik aktualnie ma. Dodaj przycisk i aktywność (FragmentDialog) umożliwiający dodanie nowego profilu. Zaprojektuj klasę reprezentującą profil, przechowującą różne rodzaje profilu (nazwa, co ma się dziać kiedy profil jest aktywny)
 • Przetestuj działanie aplikacji za pomocą DDMS
 • Zadanie dodatkowe Trzeci fragment (Map) wyświetlać powinien mapę z ikonami profili w obszarach ich aktywacji
 • Zadanie dodatkowe Do detekcji tego czy ktoś pojawił się w obszarze aktywacji danego profilu wykorzystaj geopłoty Geofences

Baza danych

Dodaj do projektu klasy odpowiedzialne za zapisywanie i odczyt profili użytkownika z i do bazy SQLite. Poniżej znajdują się przykłady takich klas do przechowywania danych GPS. Zmodyfikuj je tak aby umożliwiały przechowywanie profili zaprojektowanych w poprzednim ćwiczeniu.

Przykładowe wykorzystanie klas poniżej:

//W onCreate tworzymy uchwyt do źródła danych
GPSDataSource datasource = new GPSDataSource(getBaseContext());
datasource.open();
 
//Gdzieś dalej w kodzie wrzucamy dane do bazy:
if(datasource != null){
 datasource.createGPSEntry(
   currentLocation.getLatitude(), 
   currentLocation.getLongitude(),
   Long.toString(currentTime),
   refreshFrequency, 
   batteryLevel
 );
 
//Zamykamy źródło danych w onStop albo onDestroy
datasource.close();

GPS

Poniżej klasa reprezentująca rekord danych.

GPS.java
public class GPS {
  private long id;
  private double lat;
  private double lon;
  private String timestamp;
  private int frequency;
  private int battery;
 
  double getLat() { return lat;}
  void setLat(double lat) { this.lat = lat; }
  double getLon() { return lon;}
  void setLon(double lon) { this.lon = lon;}
  String getTimestamp() { return timestamp; }
  void setTimestamp(String timestamp) { this.timestamp = timestamp; }
  public long getId() { return id; }
  public void setId(long id) { this.id = id; }
  public int getBattery() { return battery; }
  public void setBattery(int battery) { this.battery = battery; }
  public int getFrequency() { return frequency; }
  public void setFrequency(int frequency) {this.frequency = frequency; }
 
}

DataBaseHelper

Poniżej klasa służąca za uchwyt do bazy danych. Tworzy bazę danych i umożliwia operację na tabelach i danych. Jest wykorzystywana przez klasę GPSDataSource.

DataBaseHelper.java
import android.content.Context;
 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
 
import android.util.Log;
 
public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
 
 public static final String TABLE_GPS = "gps";
 public static final String COLUMN_ID = "_id";
 public static final String COLUMN_LAT = "lat";
 public static final String COLUMN_LON = "lon";
 public static final String COLUMN_TIME = "timestamp";
 public static final String COLUMN_FREQUENCY = "frequency";
 public static final String COLUMN_BATTERY_LEVEL = "battery";
 
 public static final String DATABASE_NAME = "gps.db";
 
 
 private static final int DATABASE_VERSION = 1;
 
 // Database creation sql statement
 private static final String DATABASE_CREATE = "create table "
   + TABLE_GPS + "(" + COLUMN_ID + " integer primary key autoincrement, " 
   + COLUMN_LAT + " double not null, "
   + COLUMN_LON + " double not null, "
   + COLUMN_TIME + " text not null, "
   + COLUMN_FREQUENCY + " int not null,"
   + COLUMN_BATTERY_LEVEL + " integer default 0);";
 
 public DataBaseHelper(Context context) {
  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
 }
 
 @Override
 public void onCreate(SQLiteDatabase database) {
   database.execSQL(DATABASE_CREATE);
 }
 
 @Override
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  Log.w(DataBaseHelper.class.getName(),
    "Upgrading database from version " + oldVersion + " to "
      + newVersion + ", which will destroy all old data");
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_GPS);
  onCreate(db);
 }
 
}

GPSDataSource

Klasa opakowuje klasę DataBaseHelper udostępniając interfejs dedykowany dla operacji na obiektach klasy GPS.

GPSDataSource.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
 
public class GPSDataSource {
 
 // Database fields
 private SQLiteDatabase database;
 private DataBaseHelper dbHelper;
 private String[] allColumns = { DataBaseHelper.COLUMN_ID,
         DataBaseHelper.COLUMN_LAT, 
         DataBaseHelper.COLUMN_LON,
         DataBaseHelper.COLUMN_TIME,
         DataBaseHelper.COLUMN_FREQUENCY,
         DataBaseHelper.COLUMN_BATTERY_LEVEL};
 
 public GPSDataSource(Context context) {
  dbHelper = new DataBaseHelper(context);
 }
 
 public void open() throws SQLException {
  database = dbHelper.getWritableDatabase();
 }
 
 public void close() {
  dbHelper.close();
 }
 
 public GPS createGPSEntry(double lat, double lon, String timestamp, int frequency, int battery) {
  ContentValues values = new ContentValues();
  values.put(DataBaseHelper.COLUMN_LAT, lat);
  values.put(DataBaseHelper.COLUMN_LON, lon);
  values.put(DataBaseHelper.COLUMN_TIME, timestamp);
  values.put(DataBaseHelper.COLUMN_LON, lon);
  values.put(DataBaseHelper.COLUMN_FREQUENCY, frequency);
  values.put(DataBaseHelper.COLUMN_BATTERY_LEVEL, battery);
 
  long insertId = database.insert(DataBaseHelper.TABLE_GPS, null,
    values);
 
  Cursor cursor = database.query(DataBaseHelper.TABLE_GPS,
    allColumns, DataBaseHelper.COLUMN_ID + " = " + insertId, null,
    null, null, null);
  cursor.moveToFirst();
  GPS newGPS = cursorToGPS(cursor);
  cursor.close();
  return newGPS;
 }
 
 public void deleteGPS(GPS gps) {
  long id = gps.getId();
 
  database.delete(DataBaseHelper.TABLE_GPS, DataBaseHelper.COLUMN_ID
    + " = " + id, null);
 }
 
 public List<GPS> getAllGPS() {
  List<GPS> gpses = new ArrayList<GPS>();
 
  Cursor cursor = database.query(DataBaseHelper.TABLE_GPS,
    allColumns, null, null, null, null, null);
 
  if(cursor.moveToFirst()){
   while (!cursor.isAfterLast()) {
    GPS gps = cursorToGPS(cursor);
    gpses.add(gps);
    cursor.moveToNext();
   }
  }
  // Make sure to close the cursor
  cursor.close();
  return gpses;
 }
 
 private GPS cursorToGPS(Cursor cursor) {
  GPS gps = null;
  if (cursor != null) {
    gps = new GPS();		
    gps.setId(cursor.getLong(0));
    gps.setLat(cursor.getDouble(cursor.getColumnIndex(DataBaseHelper.COLUMN_LAT)));
    gps.setLon(cursor.getDouble(cursor.getColumnIndex(DataBaseHelper.COLUMN_LON)));
    gps.setTimestamp(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DataBaseHelper.COLUMN_TIME)));
    gps.setFrequency(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(DataBaseHelper.COLUMN_FREQUENCY)));
    gps.setBattery(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(DataBaseHelper.COLUMN_BATTERY_LEVEL)));
  } 
  return gps;
 }
} 
pl/dydaktyka/aml/lab3.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0